Įstatai

PATVIRTINTA
asociacijos narių
susirinkime 2009 12 16 d.


LIETUVOS MELIORACIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (toliau vadinama Asociacija) yra savanoriškai susivienijusių juridinių asmenų sąjunga, įkurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu.
1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti atsiskaitomąsias ir valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikoje, antspaudą su savo pavadinimu, ženklą. Pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacijos veikla neterminuota.
1.3. Asociacija yra ne pelno organizacija. Jos turtą sudaro narių materialiniai ir finansiniai įnašai, įplaukos už asociacijos teikiamas paslaugas, labdara, kitos teisėtai įgytos lėšos.
1.4. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais įstatais.
1.5. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių melioracijos, statybos, pramonės, žemės ūkio, projektavimo ir kitos verslo įmonės, mokslo institucijos, pripažįstančios asociacijos įstatus. Jie gali būti kelių asociacijų nariais.
1.6. Asociacijos nariai yra visiškai savarankiški, turi juridinio asmens teises, vykdo pačių parengtas programas ir sutartis užsakovų, vartotojų paklausai tenkinti ir pilnai atsako už savo ūkinę-finansinę veiklą.
1.7. Asociacijos nariai neatsako už asociacijos įsipareigojimus.
1.8. Asociacijoje yra visų jai priklausančių narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę
susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
1.9. Asociacijos buveinė: Kalvarijų g. 98, LT-08211 Vilnius.
1.10. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI

2.1. Asociacijos tikslai yra šie:
2.2. Atstovauti bei ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei kitose institucijose.
2.3. Apjungti asociacijos narių pastangas vykdant melioracijos, statybų, žemės ūkio paslaugų, projektavimo darbus, šakos pramonės gamybos apimtis bei materialinių išteklių paieškas šiems tikslams pasiekti. Tiekti visokeriopą paramą asociacijos narėms, siekiančioms modernizuoti įmones, įsisavinti naujų produktų gamybą ir didinti savo konkurencingumą, pasinaudoti ES struktūriniais fondais.
2.4. Propaguoti ir diegti mokslo ir technikos naujoves, tobulinti melioracijos ir statybos
darbų bei pramonės gaminių gamybos technologijas.
2.5. Bendradarbiauti su Žemės ūkio ir kitomis ministerijomis, žinybomis bei mokslo įstaigomis žemių melioracijos klausimais.
2.6. Drauge su aplinkosaugos, mokslo įstaigomis, žemės ūkio įmonėmis bendradarbiauti
saugant Lietuvos gamtą, dalyvauti formuojant moksliškai pagrįstą Respublikos kraštovaizdį.
2.7. Apibendrinti asociacijos narių vidinę ekonominę informaciją, ją įvertinti ir skelbti visiems asociacijos nariams.
2.8. Dalyvauti konkursuose Respublikos ir užsienio rinkose statybos ir kitiems darbams vykdyti bei juos atlikti, skelbti konkursus, premijuoti konkurso nugalėtojus.
2.9. Kelti asociacijos narių prestižą, juos reklamuoti siekiant, kad jie galėtų efektyviau dalyvauti konkursinėje kovoje tarp Respublikos ir užsienio analogiškų firmų ir įmonių.
2.10. Plėsti ekonominius ir profesinius ryšius su ES ir kitų užsienio šalių įmonėmis, firmomis, asociacijomis, sąjungomis ir kitomis organizacijomis.
2.11. Teikti siūlymus Respublikos Seimui, Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijai, kitoms ministerijoms, žinyboms, apskričių administracijoms ir vietos savivaldų struktūroms žemių melioravimo, šių darbų finansavimo, melioracinio fondo priežiūros ir jo apsaugos klausimais, dalyvauti vyriausybinių programų, įstatymų ir normatyvinių aktų, susijusių su žemių melioracijų, agroserviso, hidroenergetikos vystymu ir kraštovaizdžio formavimu rengime.
2.12. Teikti asociacijos nariams konsultacijas techniniais, ekonominiais, darbo, darbų saugos ir sveikatos, juridiniais ir kt. klausimais.
2.13. Rengti asociacijos nariams metodinę ir normatyvinę medžiagą, statybos firmų taisykles melioracijos, hidrotechnikos, bendrastatybiniams, inžinieriniams ir kitiems darbams atlikti, supažindinti juos su naujausiais Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir žinybų sprendimais bei informatyvine medžiaga.
2.14. Sistemingai organizuoti asociacijos narių (įmonių, bendrovių) atestaciją.
2.15. Organizuoti įmonių vadovų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus, mokymo kursus, tikslines išvykas į užsienį, leisti informacinį leidinį „Melioracija ir vandens ūkis".
2.16. Vykdyti tarpininkavimo paslaugas asociacijos nariams, teikti praktinę pagalbą techninio-ekonominio pobūdžio klausimais.
2.17. Formuoti teisingą visuomenės nuomonę apie melioracijų tikslus ir uždavinius.


III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti asociacija gali:
3.1.1. Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka.
3.1.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.
3.1.3. Rengti ir sudaryti sutartis su užsakovais ir asociacijos nariais ir prisiimti įsipareigojimus.
3.1.4. Steigti įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymą.
3.1.5. Steigti filialus ar atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacijos filialų ar atstovybių skaičius neribojamas.
3.1.6. Steigti visuomenės informavimo priemones.
3.1.7. Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos.
3.1.8. Stoti į tarptautines organizacijas.
3.1.9. Pašalinti narius iš asociacijos. Narys yra pašalinamas iš asociacijos tuo atveju, kai jis nevykdo įsipareigojimų, nustatytų šiais įstatais, sąmoningai kliudo siekti asociacijos tikslų, viršija įgaliojimus, nemoka nario mokesčio (nesumoka pusės metų laikotarpyje po to, kai gauna oficialų pranešimą, ir jei narių susirinkimas neatidėjo mokėjimo termino).
3.2. Asociacija vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkine-komercinę veiklą, kuri
neatskiriamai susijusi su įstatuose nustatytais veiklos tikslais.
3.3. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.


IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.Asociacijos narys turi teisę:
4.1.1. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis.
4.1.2. Gauti informaciją apie asociacijos veiklą.
4.1.3. Naudotis asociacijos sukaupta informacija.
4.1.4. Savo veikla ir lėšomis dalyvauti visose asociacijos rengiamose priemonėse.
4.1.5. Teikti svarstyti asociacijos narių susirinkimui pasiūlymus įvairios veiklos klausimais.
4.1.6. Dalyvauti asociacijos narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise.
4.1.7. Ginčyti teisme narių susirinkimo bei kolegalaus valdymo organo nutarimus ir administracijos sprendimus.
4.1.8. Išstoti iš asociacijos, apie tai prieš tris mėnesius raštiškai įspėjus narių susirinkimą.
4.2. Asociacijos narių pareigos:
4.2.1. Laikytis asociacijos įstatų.
4.2.2. Laiku mokėti nustatyto dydžio mokesčius ir tikslinius įnašus.
4.2.3. Vykdyti narių susirinkimo priimtus sprendimus ir įpareigojimus.
4.2.4. Besąlygiškai vykdyti sutartis su asociacija iki pilno jų realizavimo (netgi ir tuo
atveju, jeigu asociacijos nariai išstoja iš asociacijos arba pašalinami iš jos).

V. ASOCIACIJOS VALDYMAS

5.1. Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Narių susirinkimo darbe turi teise dalyvauti asociacijos administracijos darbuotojai ir kviestiniai asmenys be balsavimo teisės.
5.1.1. Narių susirinkimas:
5.1.1.1. priima, keičia ir papildo įstatus;
5.1.1.2. nustato asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
5.1.1.3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
5.1.1.4. tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
5.1.1.5. tvirtina asociacijos administracijos išlaikymo sąmatą bei kitas tikslines finansavimo programas ir veiklos kryptis;
5.1.1.6. nustato kolegialaus valdymo organo-prezidiumo formavimo tvarką, t. y. prezidiumą sudaro po vieną statybinių įmonių atstovą nuo apskrities, vienas pramonės ir kitų įmonių atstovas bei asociacijos pirmininkas, renka jo narius ir juos atšaukia;
5.1.1.7. priima naujus asociacijos narius ir šalina esamus;
5.1.1.8. steigia asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, pertvarko, reorganizuoja ir likviduoja asociaciją;
5.1.1.9. steigia asociacijos filialus ar atstovybes, juos likviduoja;
5.1.1.10. skiria keturių metų laikotarpiui asociacijos pirmininką (kartu jis tampa kolegialaus valdymo organo - prezidiumo vadovu), vicepirmininką ir vyriausiąjį finansininką, nustato jų pareigybinius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis, juos atšaukia;
5.1.1.11. skiria ir atleidžia iš pareigų asociacijos filialo ar atstovybės valdymo organus;
5.1.1.10. suteikia asociacijos pirmininkui įgaliojimus asociacijos vardu sudaryti sandorius - šis punktas naikinamas.
5.1.1.12. renka atviru balsavimu keturiems metams revizorių, jį atšaukia;
5.1.1.13. nagrinėja visus svarbiausius su asociacijos veikla susijusius klausimus, priima
atitinkamus sprendimus, kurių vykdymas privalomas visiems nariams.
5.1.2. Narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį. Asociacijos pirmininkas iš anksto (ne vėliau kaip septynios dienos iki numatomo susirinkimo datos) išsiunčia registruotais laiškais ar informuoja telekomunikacijų galiniais įrenginiais visus narius, pateikdamas jiems pranešimus apie visuotinį narių susirinkimą, susirinkimo datą, laiką ir vietą, susirinkimo darbotvarkę. Neeilinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, kolegialus valdymo organas jo priimtu nutarimu arba revizorius;
5.1.2.1. narių susirinkimui pirmininkauja asociacijos Pirmininkas, o jam nesant Vicepirmininkas arba Pirmininko įgaliotas kitas asmuo;
5.1.2.2. narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams 5.1.1.1. , 5.1.1.8. ir 5.1.1.9. punktų klausimais priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų.
5.2. Asociacijos veiklai vadovauja kolegialus valdymo organas - prezidiumas ir vienasmenis valdymo organas - asociacijos pirmininkas.
5.2.1. Narių susirinkimo atviru balsavimu keturiems metams išrinktas 12 narių asociacijos
prezidiumas:
5.2.1.1. operatyviai priima sprendimus tarp narių susirinkimų, kurie tampa privalom
visiems asociacijos nariams;
5.2.1.2. teikia pasiūlymus narių susirinkimui visais asociacijos kompetencijos klausimais;
5.2.1.3. tvirtina asociacijos administracijos struktūrą.
Asociacijos pirmininkas iš anksto (ne vėliau kaip trys dienos iki numatomo posėdžio datos) prezidiumo nariams praneša posėdžio datą, laiką ir vietą, posėdžio darbotvarkę. Asociacijos prezidiumo sprendimai priimami dalyvaujant daugiau kaip 1/2 prezidiumo narių, o sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė prezidiumo narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidiumo vadovo balsas. Atskirais atvejais balsavimas gali būti vykdomas telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.
5.2.2. Asociacijos pirmininkas:
5.2.2.1. organizuoja narių susirinkimų ir prezidiumo posėdžius ir jiems vadovauja;
5.2.2.2. ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų praėjusių finansinių metų parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui ataskaitinių metų asociacijos veiklos ataskaitą;
5.2.2.3. atstovauja ir gina asociacijos narių interesus Seime, Vyriausybėje, ministerijose ir žinybose;
5.2.2.4. vadovauja asociacijos darbuotojams.
Asociacijos pirmininkas turi teisę:
5.2.2.1.1. teikti pasiūlymus narių susirinkimui ir prezidiumui;
5.2.2.1.2. priimti į darbą ir atleisti samdomus darbuotojus, nustatyti jų pareiginius atlyginimus, kontroliuoti jų darbą, premijuoti už svarbių užduočių įvykdymą;
5.2.2.1.3. asociacijos vardu sudaryti sandorius bei atstovauti asociaciją teismuose bei kitose institucijose;
5.2.2.1.4. atidaryti ir uždaryti sąskaitas Respublikos ir užsienio bankų įstaigose;
5.2.2.1.5. savarankiškai spręsti finansinius-ūkinius klausimus;
5.2.2.1.6. išduoti įgaliojimus veikti asociacijos vardu kitiems asociacijos darbuotojams.
5.3. Visuotiniai narių susirinkimai ir prezidiumo posėdžiai yra protokoluojami.
5.4. Asociacijos tvarkomaisiais dokumentais yra asociacijos narių susirinkimo (atskirais atvejais - prezidiumo) priimami nutarimai bei kompetencijos ribose leidžiami asociacijos Pirmininko įsakymai.
5.5. Nesant asociacijos Pirmininko, jo pareigas eina Vicepirmininkas.
5.6. Asociacijos nariams ir kreditoriams jų prašymu informacija persiunčiama registruotu laišku arba telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Asociacijos dokumentai ir informacija asociacijos nariams ir kreditoriams gali būti pateikiama ir asociacijos buveinėje pasirašytinai.
5.7. Asociacijos dokumentai ir kita informacija asociacijos nariui prašant pateikiama pagal narių registre nurodytą nario buveinę. Narys raštu turi informuoti asociaciją apie savo buveinės pasikeitimą. Jei narys šios pareigos neįvykdo, asociacija turi teisę siųsti pranešimus į paskutinę žinomą nario buveinę.
5.8. Įstatymų numatytais atvejais pranešimai apie esminius asociacijos įvykius skelbiami respublikinėje periodinėje spaudoje - laikraštyje „Lietuvos rytas".


VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

6.1. Finansinės veiklos kontrolę atlieka revizorius, kurį renka narių susirinkimas 4 metų
laikotarpiui.
6.2. Revizorius privalo:
6.2.1. periodiškai tikrinti asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus pateikti ataskaitą narių susirinkimui;
6.2.2. vykdyti narių susirinkimo pavedimus neplaniniam tikrinimui atlikti;
6.2.3. narių susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, teikti išvadas ir pasiūlymus nustatytiems pažeidimams pašalinti.


VII. ASOCIACIJOS TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

7.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės,
įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš
nustatytų šaltinių lėšų.
7.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:
7.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
7.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
7.2.3. pajamos už suteiktas paslaugas, konsultacijas;
7.2.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, skolintos lėšos;
7.2.6. pelnas, gautas iš asociacijos įsteigtų įmonių veiklos;
7.2.7. palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;
7.2.8. lėšos, gautos iš ūkinės-komercinės veiklos.
7.3. Asociacijos įgytos lėšos naudojamos pagrindiniams asociacijos tikslams pasiekti ir
negali būti perskirstomos tarp asociacijos narių kaip pelnas.
7.4. Nariui išstojus iš asociacijos arba jį pašalinus, lėšos ir bendrai įgytas turtas
negrąžinami.


VIII. APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

8.1. Asociacijos finansinės-ūkinės veiklos apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, tvarko asociacijos vyr. finansininkas.


IX. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMAS

9.1. Asociacija likviduojama narių susirinkimo nutarimu.
9.2. Narių susirinkimas, nusprendęs likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo
įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus
likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka
įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
9.2.1. Apie asociacijos likvidavimą viešai paskelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas" ir pateikiami Juridinių asmenų registrui dokumentai, patvirtinantys sprendimą likviduoti asociaciją.
9.2.2. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą bei likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui, perduoti dokumentus saugoti Archyvui įstatymo nustatyta tvarka.

 

           Lietuvos melioracijos įmonių
           asociacijos pirmininkas                                          Kazys Sivickis