Stojimo tvarka

I. Bendroji dalis.


Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių melioracijos, statybos, pramonės, žemės ūkio, projektavimo ir kitos verslo įmonės, mokslo institucijos, pripažįstančios asociacijos įstatus. Jie gali būti kelių asociacijų nariais.

 

II. Priėmimo į asociacijos narius tvarka.


1. Įmonių, kandidačių į asociacijos narius, vadovai pareiškimą dėl priėmimo į Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narius pateikia raštu asociacijos pirmininkui.
2. Asociacijos pirmininkas gautus pareiškimus teikia svarstyti asociacijos narių susirinkimui, kuris šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą į ketvirtį. Į susirinkimą kviečiamas ir pareiškėjas.
3. Asociacijos narių susirinkimo sprendimas dėl įmonės priėmimo į asociacijos narius galioja, jei jame dalyvavo daugiau nei pusė asociacijos narių. Sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.
4. Asociacijos pirmininkas apie priimtus sprendimus žodžiu informuoja pareiškėją (jei nedalyvavo susirinkime) ir jam išsiunčiamas susirinkimo protokolas arba jo išrašas šiuo klausimu.

 

III. Asociacijos nario mokesčiai.

 

1 Asociacijos nariai moka stojamojo įnašo sumą (Lt) priklausomai nuo stojančiosios į asociaciją įmonės vidutinio dirbančiųjų skaičiaus: iki 50 darbuotojų - 300 eurų, virš 50 - 600 eurų
2. Asociacijos veiklai užtikrinti yra mokamas nario mokestis, kurio dydis priklauso nuo įmonės bendrųjų pajamų, gautų prieš planuojamus metus.
3. Nariui išstojus iš asociacijos arba jį pašalinus, lėšos ir bendrai įgytas turtas negrąžinami.
4. Sumokėti narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai bei tikslinės nario įmokos sąnaudomis pripažįstamos remiantis LR Pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr.IX-675) 29 straipsniu: "iš pajamų atskaitoma stojamųjų įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokėti vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams".