top of page

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI METINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SĄRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDO, EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR VIEŠOSIOS PARAMOS METINIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIPAREIGOJIMAMS PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, SEKTORINES IR KAIMO PLĖTROS INTERVENCINES PRIEMONES, PASKIRSTYMO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2023 m. kovo 9 d. Nr. 3D-139

Vilnius


Įgyvendindamas 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) 1305/2013 ir (ES) 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.1 ir 8.2 papunkčius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl Pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“ 3 punktą,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Europos žemės ūkio garantijų fondo metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų intervencines priemones, paskirstymo sąrašą;

2. Europos žemės ūkio garantijų fondo ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorines intervencines priemones, paskirstymo sąrašą;

3. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašą.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąraše investicijos į melioracijos sistemas priedo 5 psl. 4.6 eilutėje

isakymo_del_SP_2023-2027_lesu_priedai
.pdf
Atsisiųsti PDF • 234KB

42 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page