top of page

MELIORACIJOS ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO TAISYKLĖS SUVESTINĖ REDAKCIJA 2023-02-02
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MELIORACIJOS ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu: 1. S u d a r a u Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisiją:

Aura Šalugienė – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento direktorė, komisijos pirmininkė (jos nesant – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Darius Vilimas);

Loreta Grigaitienė – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius;

Paulius Kranauskas – Žemės ūkio ministerijos Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Donatas Zubrus – Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Melioracijos skyriaus inžinierius-inspektorius;

Dr. Vilimantas Vaičiukynas – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Aplinkos inžinerijos fakulteto Hidrotechninės statybos katedros docentas;

Modestas Važnevičius – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas. 2. Tvirtinu Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisykles (pridedama).

3. Pavedu komisijai pirmojo posėdžio metu patvirtinti Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisijos darbo reglamentą.

MELIORACIJOS ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato: 1.1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų (išskyrus nurodytus šių Taisyklių 1.2 ir 1.4 papunkčiuose), siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – vadovai) pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką; 1.2. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečių ir kitų fizinių asmenų, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia Lietuvos Respublikoje eiti vadovų pareigas, patvirtinančių jų kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo tvarką, išduotų teisės pripažinimo dokumentų papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo tvarką; 1.3. Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių, kitų organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia būti melioracijos statinių projektavimo, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros įmonėmis, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir kvalifikacijos atestatų panaikinimo tvarką; 1.4 Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, įmonių, kitų užsienio organizacijų ir jų padalinių, kurie siekia būti melioracijos statinių projektavimo, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros įmonėmis, patvirtinančių jų kilmės valstybėje turimos teisės užsiimti atitinkama veikla pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės pripažinimo dokumentų panaikinimo tvarką. 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose. 3. Taisyklių 1.1 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims – kvalifikacijos atestatai, o Taisyklių 1.2 papunktyje nurodytiems fiziniams asmenims – kvalifikacijos atestatai ar teisės pripažinimo dokumentai (toliau – TPD) suteikia teisę eiti šias vadovų pareigas: 3.1. melioracijos statinių projekto; 3.2. melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros; 3.3. melioracijos statinių statybos; 3.4. melioracijos statinių statybos techninės priežiūros. 4. Taisyklių 1.3 papunktyje nurodytoms įmonėms – kvalifikacijos atestatai, o Taisyklių 1.4 papunktyje nurodytoms įmonėms – kvalifikacijos atestatai ar TPD suteikia teisę užsiimti šiomis veiklomis: 4.1. melioracijos statinių projektavimu; 4.2. melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra; 4.3. melioracijos statinių statyba; 4.4. melioracijos statinių statybos technine priežiūra.

II SKYRIUS KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKA


5. Kvalifikacijos atestatai išduodami penkeriems metams Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, išskyrus nurodytus Taisyklių 6 punkte asmenis (toliau šiame skyriuje – Pareiškėjai), baigusiems: 5.1. hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) aukštojo universitetinio mokslo studijas; 5.2. statybos inžinerijos krypties aukštojo universitetinio mokslo studijas ir išklausiusiems ne mažiau kaip 30 kreditų apimties dalykų, susijusių su hidrotechnikos ir melioracijos statinių statyba. 6. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, siekiantiems eiti 3.1 ir 3.2 papunktyje nurodytas vadovų pareigas ir neturintiems kilmės valstybėje išduoto dokumento (atestato, sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio kilmės valstybėje turimą teisę dirbti melioracijos statinių statybos inžinerijos profilio darbą, ir siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti melioracijos statinių projekto ir melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros Vadovų pareigas (toliau – ES pareiškėjai), pirmiausia taikoma įgytos kvalifikacijos pripažinimo procedūra. ES ar Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, pareiškėjai, siekiantys užsiimti melioracijos statinių statybos inžinieriaus profesine veikla, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM) pateikia Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą ir Taisyklių 9 punkte nurodytus dokumentus. 7. Jeigu Taisyklių 9.5 papunktyje nurodytas hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) arba statybos inžinerijos krypties aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir Taisyklių 9.5 papunktyje nurodytų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu. 8. Jei keičiasi kvalifikacijos atestato savininko vardas, pavardė ar pavadinimas, tačiau nesikeičia veiklos pobūdis ir nevyksta įmonės reorganizavimas, atestato savininkas kreipiasi į atestavimą vykdančią įstaigą su prašymu ir prideda prie prašymo dokumentus, įrodančius atestavimo komisijai, kodėl fiziniams asmenims ar įmonėms vietoj senojo išduodamas naujas atestatas, nekeičiant anksčiau išduoto atestato numerio. 9. Pareiškėjai, siekiantys gauti kvalifikacijos atestatą penkeriems metams, suteikiantį teisę eiti Taisyklių 3 punkte nurodytas vadovų pareigas, dokumentus teikia ŽŪM per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai: 9.1. prašymą (Taisyklių 1 priedas); 9.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją; 9.3. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopiją; 9.4. gyvenimo aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu); 9.5. hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) arba statybos inžinerijos krypties aukštojo mokslo baigimo diplomo ir jo priedėlio kopiją; 9.6. kvalifikacijos atestato kopiją, jei anksčiau buvo atestuotas pagal prašomas eiti vadovų pareigas. Kitų ES valstybių narių, Šveicarijos konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, įmonėms, kitų užsienio organizacijų atstovams jų kilmės valstybėje išduoto dokumento, patvirtinančio teisę dirbti Taisyklių 3 punkte nurodytas vadovo pareigas, kopiją; 9.7. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos profesinių žinių vertinimo komisijos protokolą ir jo priedą dėl profesinių žinių patikrinimo. Pareiškėjas, norintis dalyvauti profesinių žinių vertinimo egzamine, turi pateikti dokumentus, įrodančius kvalifikacijos tobulinimą hidrotechnikos ir melioracijos tematika seminaruose, kursuose, konferencijose. Kvalifikacijos tobulinimo per metus vidutinė trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 val.; 9.8. Pareiškėjai gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jų profesinę kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, dalyvavimą tarptautinėse programose ir kita); 9.9. Pareiškėjai privalo pateikti informaciją ar kitus turimus dokumentus apie įvykusias statinių griūtis, avarijas, kuriose dalyvavo Pareiškėjas ir buvo nukentėjusių asmenų ar buvo sugadintas turtas; 9.10. Pareiškėjo pasirašytą atliktų melioracijos darbų (projektų) pagal kiekvieną prašyme nurodytą melioracijos techninės veiklos sritį sąrašą, pridedant per metus atitinkamos srities tai įrodančių Pareiškėjo atliktų darbų dokumentų kopijas; 9.11. Pareiškėjai, anksčiau atestuoti pagal Taisyklių 3 punktą ir norintys pratęsti atestato galiojimą – dvejų pastarųjų metų atliktų melioracijos darbų ar projektų pagal kiekvieną prašyme nurodytą melioracijos techninės veiklos sritį sąrašą ir dokumentus, įrodančius kvalifikacijos tobulinimą hidrotechnikos ir melioracijos tematika seminaruose, kursuose, konferencijose ir pan. Kvalifikacijos tobulinimo per metus vidutinė trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 16 val.; 9.12. Pareiškėjai, norintys pirmą kartą atestuotis pagal Taisyklių 3 punktą, privalo pateikti Taisyklių 6 priede nurodytą informaciją pagal Taisyklių 9.14 papunktyje numatytus reikalavimus dėl darbo patirties bei atliktų darbų įrodymo dokumentų kopijas (tokias, kaip statybas leidžiančių dokumentų, statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą, normatyvinių melioracijos ar statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, parengtų statybos projektų ar kitų analogiškų dokumentų kopijas); 9.13. Pareiškėjų, siekiančių eiti Taisyklių 3 punkte nurodytas pareigas, profesinė patirtis skaičiuojama pradedant nuo hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) arba statybos inžinerijos krypties aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos. Į asmens profesinės patirties trukmę įskaitoma jo baigtų hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) arba statybos inžinerijos studijų krypties magistro ir technologijos mokslų doktorantūros studijų trukmė, kuri nustatoma pagal aukštosios mokyklos studijų programas; 9.14. Pareiškėjai, baigę Taisyklių 5.1. papunktyje nurodytas universitetines studijas, gali būti atestuojami melioracijos statinių statybos vadovo techninės veiklos sričiai, tačiau turi pateikti paskutinių dvejų metų melioracijos darbo patirtį įrodančius dokumentus. Asmenys, baigę Taisyklių 5.2 papunktyje nurodytas studijas, privalo pateikti dokumentus, įrodančius trejų metų melioracijos darbo patirtį. Asmenys, baigę Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytas universitetines studijas, gali būti atestuojami melioracijos statinių projekto, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros, melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo techninės veiklos sritims, tačiau turi pateikti paskutinių trejų metų melioracijos darbo patirties įrodymo dokumentus. Pareiškėjai, baigę Taisyklių 5.1 papunktyje nurodytas neuniversitetines studijas, gali būti atestuojami melioracijos statinių statybos vadovais, tačiau turi pateikti paskutinių penkerių metų melioracijos statinių statybos darbo (vadovaujant atestuotam melioracijos statinių statybos vadovui) patirties įrodymo dokumentus. 10. Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Šveicarijos konfederacijoje arba valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės sutartį, ir trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės, siekiančios užsiimti Taisyklių 4 punkte nurodyta veikla, ŽŪM per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai pateikia: 10.1. prašymą (Taisyklių 2 priedas); 10.2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą; 10.3. sąrašą asmenų, įgijusių įmonei reikalingos atitinkamos melioracijos techninės veiklos srities vadovo kvalifikaciją ir dirbančių įmonėje 8 val. per dieną, 4 sav. per mėnesį; 10.4. įmonės duomenų kortelę (Taisyklių 3 priedas); 10.5. Taisyklių 3 punkte nurodytas atestuotų melioracijos vadovų kvalifikacijos atestatų kopijas ir įmonės kvalifikacijos atestato kopijas, jei įmonė anksčiau buvo atestuota pagal Taisyklių 4 punkte nurodytas veiklas; 10.6. Taisyklių 3 punkte nurodytas atestuotų melioracijos vadovų darbo sutarčių teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą apie apdraustuosius iki prašymo pateikimo dienos; 10.7. per dvejus metus iki prašymo pateikimo dienos atliktų melioracijos darbų ar projektų pagal kiekvieną prašyme nurodytą melioracijos techninės veiklos sritį sąrašą, pasirašytą įmonės vadovo ir patvirtintą savivaldybėse atsakingų specialistų (vietoj savivaldybės patvirtinimo gali būti pateikiamas „Pripažinimo tinkamais naudoti aktas“ arba savivaldybės išduota pažyma apie tinkamai atliktus melioracijos darbus). Kai įmonė atestuojama pirmą kartą, pateikiamas Taisyklių 3 punkte nurodytas atestuoto vadovo per dvejus metus iki prašymo pateikimo dienos atliktų melioracijos darbų ar projektų sąrašas, pasirašytas atestuoto vadovo ir patvirtintas savivaldybės atsakingų specialistų. 11. Įmonei, siekiančiai gauti Taisyklių 4 punkte nurodytai veiklai atestatą, neturi būti pradėtas bankroto procesas, neturi būti pradėtų veiksmų dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio veiklos apribojimo. 12. Įmonės, siekiančios gauti Taisyklių 4 punkte nurodytai veiklai kvalifikacijos atestatą, ŽŪM pateikia užpildytą įmonės duomenų kortelę pagal Taisyklių 3 priedą, kurioje pateikia visą turimą informaciją apie įmonės finansinę padėtį, bei turimą techniką ir dirbančius atestuotus melioracijos specialistus, įmonės duomenų kortelę, pasirašytą įmonės vadovo. 13. ŽŪM, gavusi asmenų prašymus ir Taisyklių 9–10 punktuose nurodytus dokumentus, patikrina, ar dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, ir: 13.1. jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, prašyme nurodyta ne visa prašoma informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos praneša asmeniui apie trūkstamus dokumentus ar informaciją, nurodydama terminą, per kurį šie dokumentai ar informacija turi būti pateikti; 13.2. per Taisyklių 13.1 papunktyje nurodytą terminą ŽŪM negavusi trūkstamų dokumentų ar informacijos, informuoja asmenį, kad jo prašymas nebus nagrinėjamas; 13.3. jeigu pareiškėjas neatitinka Taisyklių 9 punkte nurodytų reikalavimų, jo prašymas nenagrinėjamas ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos jis apie tai motyvuotu raštu informuojamas, nurodant ir apskundimo tvarką; 13.4. sprendimus dėl prašymų (Taisyklių 9.1 ir 10.1 papunkčiai) pagal Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytas techninės veiklos sritis, pateiktų melioracijos techninių veiklų kvalifikacijos atestatų išdavimo priima Komisija, kurios sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

III SKYRIUS MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ TEISĖS PRIPAŽINIMAS

14. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD penkeriems metams, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti melioracijos statinių statybos vadovo ir melioracijos statinių statybos veiklas, arba jo įgaliotas asmuo teikia ŽŪM per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai: 14.1. prašymą (Taisyklių 1 priedas); 14.2. įgaliojimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, jei prašymą dėl TPD išdavimo ir prie jo pridedamus dokumentus teikia įgaliotas asmuo; 14.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 14.4. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 14.5. Taisyklių 9.5 papunktyje nurodytų diplomo ir jo priedėlio teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas; 14.6. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymą curriculum vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu); 14.7. per Taisyklių 9 punkte bei Taisyklių 10.7 papunktyje nurodytus laikotarpius atliktų darbų, susijusių su prašyme nurodyta profesine veikla, sąrašą pagal Taisyklių 6 priedą, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas; 14.8. dokumento (atestato, sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio asmens turimą teisę kilmės valstybėje dirbti pagal hidrotechninės statybos inžinerijos (hidrotechnikos) profesiją, kopiją. 15. Visi Taisyklių 14 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti kartu su jų vertimais į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimo biuro antspaudu. 16. ŽŪM, gavusi asmenų prašymus ir Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus, juos patikrina ir: 16.1. jei pateikti Taisyklių 14 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą; 16.2. jei pateikti ne visi Taisyklių 14 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus, nurodydama terminą trūkstamiems dokumentams pateikti; 16.3. per 10 darbo dienų asmeniui pateikus trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos papildo prie prašymo pridedamus pateiktus dokumentus; 16.4. per 10 darbo dienų ŽŪM negavusi trūkstamų dokumentų ar informacijos, informuoja asmenį, kad jo prašymas nebus nagrinėjamas. 17. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, turi išlaikyti teisinių žinių testą. 18. Teisinių žinių patikrinimą organizuoja Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga (toliau – LŽHIS). Prašymai teikiami LŽHIS, kuri per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo prašymo įregistravimo patikrina teisines žinias. Teisinių žinių patikrinimo metu Pareiškėjo teisinės žinios vertinamos pagal atliktus testus, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisinių žinių testo įvertinimo dienos. 19. LŽHIS profesinių žinių vertinimo komisijos protokolą ŽŪM pateikia po protokolo surašymo dienos. LŽHIS Žemės ūkio ministerijai pateikia visų išlaikiusiųjų teisinių žinių patikrinimo testą įvertinimo įrodymo dokumentą. ŽŪM, gavusi Taisyklių 14 ir 18 punktuose nustatytus dokumentus, juos perduoda Komisijai, kuri priima sprendimą dėl TPD išdavimo. 20. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos priimto sprendimo išduoda TPD. 21. Pripažinimo procedūros vyksta ir TPD išduodami valstybine kalba. ŽŪM visą informaciją asmeniui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas dėl TPD išdavimo, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. 22. TPD nurodoma: 22.1. TPD numeris; 22.2. vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas; 22.3. vadovų pareigos (viena ar kelios) ar techninės veiklos rūšys, kurias asmeniui suteikta teisė vykdyti Lietuvos Respublikoje, iš nurodytųjų Taisyklių 3.3 ir 4.3 papunkčiuose. 23. Pareiškėjas, siekiantis gauti kvalifikacijos atestatą melioracijos statinių statybos vadovo ir melioracijos statinių statybos veiklai (veikloms), pateikia: 23.1. dokumento (sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančio asmens turimą teisę kilmės valstybėje dirbti pagal melioracijos profesiją, išduoto asmens kilmės valstybės paskirtos kompetentingos institucijos ar organizacijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės teisės aktais, pavadinimą, išdavimo datą, numerį, jį išdavusių institucijų ar organizacijų, valstybės pavadinimą; 23.2. TPD išdavimo datą ir numerį. TPD išdavimo data laikoma Komisijos protokolo įregistravimo diena; 23.3. pirmojo TPD išdavimo datą. 24. Komisija, atsižvelgdama į gautą melioracijos ekspertų ar valstybinės priežiūros inspektorių informaciją, vadovaudamasi Taisyklių 44 punktu priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą. Atsižvelgdamas į tai, Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis ir apskundimo tvarką. Komisija gali sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą ir Taisyklių 44 punkte nurodytais atvejais. 25. Pareiškėjas, turintis Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka išduotus TPD, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti Komisiją dėl jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento, kuris vadovaujantis Taisyklių 14 punktu buvo išduotas, bet jo galiojimas asmens kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas. 26. Komisija, išdavusi TPD ir siekianti įsitikinti, kad nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas, informuoja asmenį, turintį išduotą TPD, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų jis privalo pateikti įrodymo dokumentą, kad kilmės valstybėje TPD nesustabdytas ar nepanaikintas. TPD turintis asmuo kas 5 metus nuo TPD išdavimo dienos privalo pateikti ŽŪM patvirtinimą, kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas. 27. Jeigu pareiškėjas, turintis išduotą TPD, per Taisyklių 26 punkte nurodytą terminą ŽŪM nepateikia dokumento, kuris patvirtina jo teisę kilmės valstybėje dirbti melioracijos srityje, ŽŪM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio termino suėjimo dienos įspėja asmenį, kad per 20 darbo dienų nuo įspėjimo dienos nepateikus Taisyklių 26 punkte nurodyto dokumento, TPD galiojimas bus sustabdytas 6 mėnesiams ar panaikintas. 28. Komisija priima sprendimą sustabdyti TPD galiojimą 6 mėnesiams, kai: 28.1. sužino, kad jo kilmės valstybėje išduoto dokumento, kuris Lietuvoje buvo pripažintas asmeniui, galiojimas kilmės valstybėje sustabdytas; 28.2. gavo informaciją ar dokumentą iš institucijos, asmens, kurio kilmės valstybė, išdavusi dokumentą, sustabdė jo galiojimą. 29. Komisija priima sprendimą panaikinti TPD galiojimą, kai: 29.1. gavo informaciją ar dokumentą iš institucijos, asmens, kurio kilmės valstybė, išdavusi dokumentą, panaikino jo galiojimą; 29.2. gavo informaciją ar dokumentą iš institucijos, asmens, kurio kilmės valstybė, išdavusi dokumentą, sustabdė jo galiojimą. 30. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame TPD nurodytas techninės veiklos sritis, statinius (statinių grupes), kurie TPD buvo nurodyti Taisyklių 3.3 ir 4.3 papunkčiuose, jam taikomos Taisyklių III skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti Komisijai Taisyklių 4 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti ar papildyti TPD numerį ir Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu TPD tekstas pakeičiamas, Pareiškėjui išduodamas naujas TPD nekeičiant ankstesnio TPD numerio. 31. Jeigu TPD originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, asmuo, kuriam buvo išduotas TPD, nuo TPD praradimo dienos privalo informuoti Komisiją ir pateikti paaiškinimą raštu ir TPD turėtojui gali būti išduodamas TPD dublikatas su ankstesniu numeriu neatliekant Taisyklių III skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų. Jeigu informacija apie TPD praradimą ŽŪM pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, išduodamas naujas TPD šiame skyriuje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ TEISĖS PRIPAŽINIMAS

32. Pareiškėjas, siekiantis gauti TPD, suteikiantį teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti Taisyklių 3.1, 3.2, 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytą veiklą, teikia ŽŪM prašymą (Taisyklių 1 arba 2 priedas) per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai. 33. Prie prašymo pridedama: 33.1. Lietuvos Respublikos ar kitos trečiosios šalies įsteigtų įmonių, kitų organizacijų ir jų padalinių įmonių registro išplėstinio išrašo su Apostille kopija (kai prašymą teikia įmonė); 33.2. dokumentų (atestato, sertifikato, pažymos, pažymėjimo ir kita), patvirtinančių Pareiškėjo kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti statinių projektavimo veikla (kopijų ar vertimo), patvirtinimo pripažinimo tvarkos kopijos; 33.3. pareiškėjo (kai pareiškėjas įmonė) steigimo dokumentų patvirtintos kopijos; 33.4. užpildyta įmonės duomenų kortelė pagal Taisyklių 3 priedą; 33.5. pažyma apie Pareiškėjo struktūroje dirbančius melioracijos srityje atestuotus darbuotojus pagal Taisyklių 7 priedą; 33.6. pareiškėjo atliktų darbų per laikotarpį, kurio trukmė nurodyta Taisyklių 9 punkte ir 10.7 papunktyje, sąrašas pateikiamas užpildant Taisyklių 6 priedą; 33.7. visų pateiktų dokumentų vertimai į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) vertimų biuro antspaudu. 34. ŽŪM, gavusi Pareiškėjo prašymą ir Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus: 34.1. jei pateikti visi Taisyklių 33 punkte nurodyti dokumentai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos įregistruoja prašymą; 34.2. per 5 darbo dienas juos patikrina ir, jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (ar) visa prašyme nurodyta informacija, praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, nurodydama, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami dokumentai ir (ar) informacija; 34.3. gavusi trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, per 20 darbo dienų juos patikrina ir, jei dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus, apie papildomų dokumentų gavimą raštu ar elektroniniu būdu informuoja Pareiškėją; 34.4. perduoda Pareiškėjo dokumentus svarstyti Komisijai, kuri per 20 darbo dienų įvertina Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus ir parengia išvadą dėl TPD išdavimo. Pareiškėjas, pareiškėjo vadovas arba jo įgaliotas atstovas į Komisijos posėdį kviečiami Komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka. 35. Komisija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti TPD, priima sprendimą dėl TPD išdavimo. 36. Komisija, atsižvelgdama į gautą melioracijos ekspertų ar valstybinės priežiūros inspektorių informaciją ir dokumentus, vadovaudamasi Taisyklių 44 punktu priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. 37. Teisės pripažinimo procedūros vyksta ir dokumentai išduodami valstybine kalba. Komisija visą informaciją Pareiškėjui teikia valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas TPD gauti, jeigu Pareiškėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. 38. TPD nurodoma: 38.1. TPD numeris; 38.2. vardas, pavardė arba įmonės, organizacijos ar jos padalinio pavadinimas, kodas, adresas; 38.3. vadovų pareigos (vienos ar kelios) ar techninės veiklos rūšis, pagal kurią Pareiškėjui suteikta teisė vykdyti pareigas Lietuvos Respublikoje, iš nurodytųjų Taisyklių 3.1 ir 4.1 papunkčiuose; 38.4. melioracijos statinių statybos veikla (-os): 38.4.1. pripažįstamo dokumento (dokumentų), iš nurodytųjų Taisyklių 4.1 papunktyje, pavadinimas, numeris, jį išdavusios institucijos ar organizacijos, valstybės pavadinimas; 38.4.2. TPD išdavimo data ir numeris. TPD išdavimo data laikoma Komisijos sprendimo išduoti TPD diena; 38.4.3. pirmojo TPD išdavimo data. 39. Komisija, atsižvelgdama į gautą melioracijos ekspertų ar valstybinės priežiūros inspektorių informaciją ir dokumentus, ir vadovaudamasi Taisyklių 44 punktu priima sprendimą neišduoti TPD arba sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą, Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja Pareiškėją ir nurodo TPD neišdavimo arba teisės pripažinimo procedūros sustabdymo priežastis. Komisija gali sustabdyti teisės pripažinimo procedūrą ne daugiau kaip vieniems metams. 40. Pareiškėjas, turintis Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti Komisiją, jeigu jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento, kuris TPD nurodytas vadovaujantis Taisyklių 32 ir 33 punktais, galiojimas asmens kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas. 41. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotame TPD nurodytas techninės veiklos sritis, statinius (statinių grupes), kurie TPD buvo nurodyti vadovaujantis Taisyklių 3.1, 3.2, 4.1 ir 4.2 papunkčiais, jam taikomos Taisyklių IV skyriuje nustatytos teisės pripažinimo procedūros. Pareiškėjas turi pateikti ŽŪM Taisyklių 5 priede nurodytos formos prašymą, kuriame nurodo prašomo pakeisti ar papildyti TPD numerį ir Taisyklių 33 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu TPD tekstas pakeičiamas, Pareiškėjui išduodamas naujas TPD nekeičiant ankstesnio TPD numerio. 42. Jeigu TPD originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas, pareiškėjas, kuriam buvo išduotas TPD, nuo TPD praradimo dienos privalo informuoti ŽŪM ir pateikti paaiškinimą raštu, o TPD turėtojui gali būti išduodamas TPD dublikatas su ankstesniu numeriu neatliekant Taisyklių IV skyriuje nustatytų pripažinimo procedūrų. Jeigu informacija apie TPD praradimą Komisijai pateikiama vėliau, negu per šiame punkte nurodytą terminą, pareiškėjui išduodamas naujas TPD pagal šių taisyklių nuostatas. 43. TPD ir kiti teisės pripažinimo procedūros dokumentai saugomi ŽŪM 5 metus nuo TPD galiojimo panaikinimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka.


V SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS ATESTATO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO DOKUMENTO GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

44. Melioracijos darbų valstybinę priežiūrą atliekanti institucija ar asmenys, atliekantys melioracijos statinių ar melioracijos statinių projektų ekspertizę, ir asmenys, atliekantys melioracijos techninę veiklos kontrolę, apie nustatytus pažeidimus privalo informuoti ŽŪM pateikdami melioracijos darbų valstybinės priežiūros, melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros, melioracijos darbų techninės priežiūros patikrinimo aktus arba melioracijos statinių ar melioracijos statinių projekto ekspertizės patikrinimo aktus dėl asmenų, vykdančių veiklas pagal Taisyklių reikalavimus. Komisija, atsižvelgdama į nustatytą pažeidimo pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas, pareiškia įspėjimą dėl nurodytų trūkumų pašalinimo per 3 mėnesius nuo įspėjimo pateikimo, išskyrus Taisyklių 44.3 papunktį. Asmeniui, nepašalinusiam trūkumų, Komisija sustabdo kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą iki 6 mėnesių ir nustato jo turėtojui terminą pažeidimams, dėl kurių sustabdomas kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimas, pašalinti šiais atvejais: 44.1. kai pareiškėjas, vadovaudamas melioracijos statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims, pažeidė Statybos ar Melioracijos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nesusijusius su esminių statinio projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, ar susijusius su esminių statinio projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, tačiau dėl to neatsirado ar negalėjo atsirasti žala; 44.2. kai pareiškėjas netobulino kvalifikacijos pagal šių Taisyklių II skyriaus 9.7 papunktyje nustatytus reikalavimus ir atestavimą atliekančiai organizacijai iki kvalifikacijos atestato galiojimo pabaigos nepateikė kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų; 44.3. kai teisė, asmeniui pripažinta išduodant teisės pripažinimo dokumentą, sustabdyta jo kilmės valstybėje; 44.4. kai nustatoma, kad kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento turėtojas nevykdo valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų. 45. Komisija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: 45.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminiais statinio projekto sprendiniais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala; 45.2. kai paaiškėja, kad kvalifikacijos atestatui ar teisės pripažinimo dokumentui gauti buvo pateikti suklastoti, melagingi dokumentai ar duomenys; 45.3. kai to prašo kvalifikacijos atestato turėtojas; 45.4. kai jo turėtojas, Taisyklių 44 punkte nurodytais pagrindais sustabdžius jo kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimą, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių kvalifikacijos atestato galiojimas sustabdytas; 45.5. kai sustabdžius kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimą asmuo tęsia veiklą, kuri nurodyta kvalifikacijos atestate ar teisės pripažinimo dokumente (išskyrus nurodytų pažeidimų pašalinimui); 45.6. kai teisė, pripažinta asmeniui išduodant teisės pripažinimo dokumentą, panaikinta jo kilmės valstybėje; 45.7. kvalifikacijos atestato, teisės pripažinimo dokumento turėtojui mirus; 45.8. jeigu po kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo per 2 metus buvo padaryta pakartotinių pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimas; 45.9. kai įmonei yra pradėta bankroto procedūra ar jau įsigaliojęs teisinis statusas. 46. Kai kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimas panaikinamas, dėl naujo kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo galima kreiptis ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo panaikinti kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 45.4 papunktyje nurodytą atvejį, kai prašymas išduoti kvalifikacijos atestatą ir (ar) teisės pripažinimo dokumentą gali būti teikiamas nepraėjus vienų metų laikotarpiui. 47. Kai kilmės valstybėje nebelieka aplinkybių, dėl kurių sustabdyta teisė eiti melioracijos statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių pareigas, pareiškėjas teikia ŽŪM prašymą, prašydamas panaikinti sprendimą dėl teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo. Kitais atvejais, pasibaigus kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento sustabdymo terminui, kvalifikacijos atestatas ir (ar) teisės pripažinimo dokumentas panaikinamas, jeigu asmuo neįvykdė atestavimą atliekančios organizacijos nurodymų pašalinti pažeidimus ir jų pasekmes. 48. Jeigu kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento turėtojui Komisija per kalendorinius metus pareiškia du rašytinius įspėjimus, Komisija sustabdo kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą 44 punkte nurodytam laikotarpiui ir nustato kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento turėtojui terminą pažeidimams, dėl kurių sustabdomas kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimas, pašalinti. Pašalinus pažeidimus, kvalifikacijos ar teisės pripažinimo dokumento sustabdymas gali būti panaikintas nesuėjus 6 mėnesių terminui. 49. Už melioracijos statinių projektų trūkumus, nurodytus ekspertizės įmonių ar jų metinėse ataskaitose pagal Įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų ekspertizę, atestavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, atestavimo“, 5 punktą, arba už darbų kokybės ir darbų vykdymo technologijos pažeidimus, nustatytus statybos darbų kokybės kontrolės metu, pažeidusių reikalavimus įmonių vadovai ir specialistai gali būti kviečiami į atestavimo komisijos posėdį pakartotinai patikrinti pasirengimą sudaryti melioracijos statinių projektus arba pasirengimą vykdomuose objektuose užtikrinti gerą statybos darbų kokybę ir darbų vykdymo technologiją, o nustačius netinkamą pasirengimą Komisija Taisyklių 44 ir 46 punktuose nustatytais terminais gali sustabdyti kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą ir (ar) kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikinti.95 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page