top of page

PRASIDEDA PARAIŠKŲ RINKIMAS PAGAL PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS"


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ

PAGAL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ

STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĘ PRIEMONĘ

„INVESTICIJOS Į MELIORACIJOS SISTEMAS“


➢ PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų, pateiktų pagal veiklą „Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas“ priėmimo etapui skirta lėšų suma.


➢ REMIAMOS VEIKLOS

Remiamos šios veiklos:

1. reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;

2. esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.


➢ KVIETIMO BIUDŽETAS

Pagal intervencinės priemonės veiklą:

I. reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas – 4 000 000 Eur;

II. esamų melioracijos sistemų rekonstravimas – 7 200 000 Eur.


➢ GALIMI PAREIŠKĖJAI

Paraiškas gali teikti:

1. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai;

2. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;

3. fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupė, veikianti pagal tarpusavio jungtinės veiklos sutartį;

4. savivaldybės.

Projektai, kuriuos teikia 1–3 punktuose nurodyti pareiškėjai, turi būti teikiami su partneriu – savivaldybe, sudarant jungtinės veiklos sutartis.


➢ PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

1. Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikla:

• didžiausia paramos suma projektui – 40 000 Eur;

• intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).


2. Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla:

• didžiausia paramos suma projektui – 300 000 Eur;

• intensyvumas – 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).


➢ PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).


Taisykles galite rasti NMA puslapyje www.nma.lt → Parama kaimo plėtrai → Kviečiame teikti paraiškas → Investicijos į melioracijos sistemas (2023 m.).


➢ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai turi būti pateikti užpildžius elektroninę formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt. Paramos paraiška ŽŪMIS portale turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.


➢ INFORMACIJA TEIKIAMA

- Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841.

- NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“.

- Elektroniniu paštu info@nma.lt.

- Paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.


Žemiau galite atsisiųsti NMA kvietimą teikti paraiškas ir Priemonės taisykles:


KVIETIMAS 2023 10VD (003)
.pdf
Atsisiųsti PDF • 172KB

SP_Melioracija_Taisyklės
.docx
Atsisiųsti DOCX • 91KB

72 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page