top of page

STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. ..." PAKEITIMAI

Įsakymo pakeitimas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. balandžio 28 d. Nr. D1-129 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“: 1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: „Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 3, 20 ir 31 dalimis, 28 straipsnio 13 dalimi ir 33 straipsnio 6 dalimi, 39 straipsnio 1 ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 16 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.28 papunktį ir 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, ir 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka,“. 1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“: 1.2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: „6. Asmenys, naudodamiesi IS „Infostatyba“, turi teisę gauti su Reglamente nustatytomis statybą leidžiančių dokumentų, leidimų atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus išdavimo ir statybos užbaigimo procedūromis, nebaigto statinio įregistravimu ir išregistravimu susijusias paslaugas. Jei nėra galimybės naudotis IS „Infostatyba“, prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti statinio (jo dalies) konservavimo darbus, statybos užbaigimo aktus (Reglamento nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos (toliau – komisija) surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninės paskirties pastatas atnaujintas (modernizuotas), daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkytos (visame pastate ar jo dalyje keičiant šildymo būdą, prisijungiant prie ar atsijungiant nuo šilumos perdavimo tinklų) pagal statinio projekto sprendinius (toliau – aktas arba statybos užbaigimo aktas)) gali būti teikiami tiesiogiai paslaugas teikiantiems viešojo administravimo subjektams (išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis), pridedant elektroninę laikmeną su visų su prašymu privalomų pateikti dokumentų įrašais. Kai statytojo teises įgyvendina ne vienas, o keli statytojai (toliau Reglamente vadinami statytoju), jie prašymus ir kitus dokumentus teikia ir pasirašo kartu, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis ar kai statytojų vardu veikia jų atstovas. IS „Infostatyba“ atliekant atitinkamas procedūras, su jomis susiję įslaptinti duomenys neįkeliami ir įgaliotų asmenų tvarkomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. Per IS „Infostatyba“ teikiant dokumentus, kurie yra susiję su įslaptinta informacija, apie tai pažymima sistemoje, į ją įkeliama tik neįslaptintų duomenų dalis (toliau Reglamente įslaptinta informacija suprantama kaip duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme).“ 1.2.2. Papildau 8.51 papunkčiu: „8.51. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą.“ 1.2.3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: „9. Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžtis, pateiktas [8.3–8.19; 8.51] nurodytuose teisės aktuose.“ 1.2.4. Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui tiesiogiai ar Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka nuotoliniu būdu pateikiamas prašymas. Teikiamų dokumentų pavadinimai turi atitiktį jų turinį, dokumentai turi būti įkelti į jiems IS „Infostatyba“ numatytas sritis. Kreipiantis tiesiogiai pateikiami į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) įrašyti arba elektroninių ryšių priemonėmis šie dokumentai:“. 1.2.5. Pakeičiu 13 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „13. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja įrašydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo, išskyrus 33 punkte nurodytu atveju (kai gautas prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rekonstruoti statinį, suprojektuotą įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą), patikrina:“. 1.2.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: „14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8, 13.10–13.12 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, užtikrindamas, kad Statybos įstatymo 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytiems subjektams statinio projektai teikiami pagal Statybos įstatymo 271 straipsnyje nurodytą kompetenciją (jei prašyme nurodyta, kad projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą arba prašymą teikia laisvosios ekonominės zonos įmonė, procedūros atliekamos Reglamento IV skyriaus ketvirtojo1 skirsnio nustatyta tvarka): 14.1. nustačius Reglamento 13.9 papunktyje nurodytus požymius, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas sustabdo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras ir apie tai informuoja Inspekciją ir prašymą pateikusį asmenį. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atnaujinamos praėjus 20 darbo dienų nuo jų sustabdymo arba anksčiau, kai yra gaunamas atsakymas iš Inspekcijos. Jeigu iš Inspekcijos gaunama informacija apie surašytą savavališkos statybos aktą ir nustatoma, kad nepateiktas dokumentas, patvirtinantis įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo [8.3] 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir apie tai informuojamas prašymo pateikėjas; 14.2. jeigu statytojas prašyme nurodo, kad siekia gauti leidimą savavališkos statybos, dėl kurios nėra surašytas savavališkos statybos aktas, įteisinimui, leidimo išdavimo procedūros atliekamos bendra Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka. Savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, jei yra Reglamento 13.9 papunktyje nurodytų aplinkybių, informuoja Inspekciją ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra sustabdoma Reglamento 14.1 papunktyje nustatyta tvarka.“ 1.2.7. Papildau 151 punktu: „151. Jeigu savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas tikrindamas statinio projektą nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai, nurodyti Statybos įstatymo [8.3] 5 straipsnio 1 dalyje, per IS „Infostatyba“ inicijuoja kreipimąsi į regioninę architektūros tarybą, jei konkrečiu atveju reikia išvados, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą savivaldybės administracijai skirto statinio projekto tikrinimo terminą pratęsti 20 darbo dienų ir prašo regioninės architektūros tarybą įvertinti ir pateikti išvadą, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo [8.3] 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Apie savivaldybės administracijai skirto statinio projekto tikrinimo termino pratęsimą prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“.“ 1.2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: „17. Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, informuodamas visuomenę, per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, statybą leidžiančių dokumentų duomenis (dokumentus), nurodytus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje, registruoja IS „Infostatyba“. Apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu. Jei statinio projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant statinio projekto patikrinimo terminui, šiame punkte nurodyti veiksmai gali būti atliekami nelaukiant statinio projekto patikrinimo termino pabaigos.“ 1.2.9. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „19. Jei per statinio projekto patikrinimo terminą statinio projektui nepritarė nors vienas iš privalėjusių jį patikrinti subjektų, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas apie tai, kad statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pažymi IS „Infostatyba“ tik jei nepritaręs statinio projektui subjektas IS „Infostatyba“ nurodė nepritarimo motyvus. Nepateikus nepritarimo statinio projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, kilus abejonių dėl pritarimo statinio projektui pagrįstumo, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens, statinio projektą tikrinančių ar kitų asmenų prašymu turi teisę ne ilgesniam kaip 8 darbo dienų terminui sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros sustabdymo organizuoti suinteresuotų šalių (statinio projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų, statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo ir kitų) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus. Neišsprendus klausimo dėl galbūt nepagrįsto nepritarimo statinio projektui arba dėl galbūt nepagrįsto pritarimo, savivaldybės administracija raštu kreipiasi į subjektą (padalinį) tikrinti statinio projektus įgaliojusią instituciją, prašydama patvirtinti pagrįstais arba pripažinti nepagrįstais nepritarimo statinio projektui motyvus ar patvirtinti pagrįstu pritarimą statinio projektui arba pripažinti, kad pritarta statinio projektui nepagrįstai pateikiant motyvus. Institucija atsakymą privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei institucija raštu patvirtina nepritarimo statinio projektui motyvus pagrįstais, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas. Jei institucija nepritarimo statinio projektui motyvus pripažįsta nepagrįstais ar patvirtina, kad statinio projektui pritarta pagrįstai, statybą leidžiantis dokumentas išduodamas, o rašto kopija paskelbiama IS „Infostatyba“.“ 1.2.10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: „20. Jei statinio projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po statinio projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų statinio projektą privalėjusių patikrinti subjektų sprendimai dėl statinio projekto derinimo ir jei bent vienas subjektas statinio projektui nepritarė.“ 1.2.11. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip: „21. Jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės merui pateikiamas tiesiogiai, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos šiame skirsnyje nurodytos procedūros. Informaciją apie prašymo nagrinėjimą, statinio projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas statytoją ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.“ 1.2.12. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: „22. Statybą leidžiantys dokumentai laikomi išduotais ir galiojančiais savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui, įregistravus statybą leidžiančių dokumentų duomenis ir apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą informavus visuomenę, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus) IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančių dokumentų duomenys IS „Infostatyba“ įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas praėjus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytam terminui. Apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“. Statybą leidžiančiame dokumente nurodomi duomenys apie kiekvieną statinį. Jei nuspręsta leisti statyti laikinąjį statinį, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas laikinojo statinio naudojimo terminas.“ 1.2.13. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: „24. Kai statinio, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – poveikio aplinkai vertinimas), projektui nepritariama ir jam atsisakoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, pateikdamas visus nepritarimo motyvus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo neišduoti statybą leidžiančio dokumento paskelbimo IS „Infostatyba“ apie tai raštu informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytus poveikio aplinkai vertinimo subjektus, o kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas – ir Aplinkos ministeriją.“ 1.2.14. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip: „25. Kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statiniui, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas Aplinkos apsaugos agentūrai ir sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems poveikio aplinkai vertinimo subjektams, kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimas – ir Aplinkos ministerijai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento duomenų ir visuomenės informavimo apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą, paskelbus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodytus duomenis (dokumentus), raštu išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiami Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 151 dalyje nurodyti duomenys (dokumentai) ir Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.“ 1.2.15. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: „26. Norėdamas gauti leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje, statytojas savivaldybės merui pateikia prašymą pritarti planuojamo (-ų) naujo (-ų) ypatingojo (-ųjų) ar neypatingojo (-ųjų) statinio (-ių) statybai ir projektinius pasiūlymus, suderintus su Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose išvardytais asmenimis.“ 1.2.16. Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip: „341. Norėdamas gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, kurio projektas įtrauktas į stambių projektų sąrašą, sudaromą ir tvarkomą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba projektą įgyvendina laisvosios ekonominės zonos įmonė [8.47], statytojas savivaldybės merui pateikia prašymą.“ 1.2.17. Pripažįstu netekusiu galios penktąjį skirsnį. 1.2.18. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip: „44. Jei norima statyti kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienam savivaldybės merui arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui atskirai Reglamento nustatyta tvarka. Kiekvienos savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas išduoda statinio dalies, esančios tik jos teritorijoje, statybą leidžiantį dokumentą.“ 1.2.19. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą. 1.2.20. Pripažįstu netekusiu galios 57 punktą. 1.2.21. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip: „58. Komisijos sudaromos iš subjektų (narių), kurių įgalioti atstovai pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.“ 1.2.22. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip: „60. Norėdamas gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra statinys, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas: 60.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus (kai prašymą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš jų, o užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte. Formuojant dokumentus turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų; 60.2. pateikiant padaliniui dokumentus tiesiogiai turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų.“ 1.2.23. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip: „61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ir duomenys: 61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas (su leidimu atlikti tvarkybos darbus) (kai jis yra sudėtinė statinio projekto dalis). Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto dalių, pagal kurias buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, šio techninio darbo projekto dalys nepateikiamos; 61.2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas arba buvo keičiamas statinio projekto sudėtyje esantis kultūros paveldo tvarkybos darbų projektas; 61.3. statytojo (-ų), statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (ypatingųjų statinių statybos atveju) pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos atlikti darbai, sprendinių, statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Pažymos rekvizitai tvirtinami Inspekcijos viršininko įsakymu; 61.4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis neišduotas per IS „Infostatyba“); 61.5. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija; 61.6. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Civilinio kodekso [8.1] 2.139–2.140 straipsnių nuostatas, arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (jei prašymą pateikia atstovas); 61.7. paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas); 61.8. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui; 61.9. statinio statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (-ams) (užsakovui (-ams)) aktas (-ai); 61.10. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai: 61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; 61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM); 61.11. jei pildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, – prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios statybos užbaigimo komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj minėtų prisijungimo duomenų, teisių ir informacijos gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas; 61.12. kai užbaigiama naujų ir rekonstruojamų statinių statyba, – statinio (-ių) techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato (-ų) techninis-energetinis pasas. Jei pildytas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44]; 61.13. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (kai šie statiniai pastatyti); 61.14. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos: statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Su šių privalomųjų draudimų kopijomis privaloma pateikti jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas; 61.15. žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas ar žemės sklypo planas) su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje; 61.16. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivaloma, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; 61.17. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems vykdyti tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei ji koreguota keičiant statinio projektą); 61.18. dvibučio ar daugiabučio gyvenamojo pastato, blokuotų gyvenamųjų pastatų, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato garso klasifikavimo protokolas [8.29]; 61.19. pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [8.30]; 61.20. dokumentas patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose nustatytu būdu (išskyrus paprastojo remonto atveju); 61.21. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte, išbandymo aktai; 61.22. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, gali būti pateikiami kaip alternatyvos 61.14 papunktyje ir Reglamento 10 priedo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose (išskyrus statinio inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) nurodytiems dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. arba įteisinama savavališka statyba ar statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva 61.14 papunktyje ir Reglamento 10 priedo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytiems dokumentams gali būti pateikiamas statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams; 61.23. statybos užbaigimo dokumentai, surašyti ir (ar) išduoti pagal statinio projektą, jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, Reglamento 78 punkte nustatyta tvarka (jei jie išduoti ne per IS „Infostatyba“); 61.24. įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada ir pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre – jeigu toks įrenginys įrašytas Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame pagal kompetenciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro arba ūkio ministro arba energetikos ministro įsakymu; 61.25. akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) dokumentas [8.43] (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės); 61.26. jei norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, – dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje įrašytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui; 61.27. jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą; 61.28. jei planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pateikiama atrankos išvada, informacija apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones; 61.29. jei planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, pateikiamas sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, informacija apie veiklos mastą, jos fizines ir technines charakteristikas, įgyvendintas sprendime nustatytas sąlygas ir reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones. 61.30. jei planuojamai ūkinei veiklai nustatyta sanitarinės apsaugos zona, pateikiamas dokumentas, įrodantis sanitarinės apsaugos zonos įregistravimą į Nekilnojamojo turto registrą.“ 1.2.24. Pakeičiu 62 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „62. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja IS „Infostatyba“ nurodydamas prašymo registracijos Inspekcijos DVIS datą ir numerį. Užregistravus prašymą, padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:“. 1.2.25. Pakeičiu 62.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „62.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) ir statybos darbai buvo atlikti statybą leidžiančio dokumento galiojimo laikotarpiu; žemės sklypo ir (ar) statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio (-ių) statytojo (-ų) vardu. Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas statybos užbaigimo procedūros metu gali būti pasibaigęs;“. 1.2.26. Pakeičiu 62.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „62.2. ar prašymas užpildytas ir su prašymu pateikti dokumentai suformuoti laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;“. 1.2.27. Papildau 62.7–62.10 papunkčiais: „62.7. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme nėra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų; 62.8. ar Inspekcijos patikrinimo akte nekonstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai; 62.9. ar Nekilnojamojo turto registre arba IS „Infostatyba“ neregistruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą; 62.10. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas;“. 1.2.28. Pakeičiu 63.1 papunktį ir jį išdėstau taip: „63.1. visi Reglamento 62 punkto reikalavimai įvykdyti ir nenustatyta Reglamento 62.7–62.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip priimtą ir praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus nagrinėjamas;“. 1.2.29. Pakeičiu 63.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „63.2. Reglamento 62 punkto reikalavimai neįvykdyti ir (ar) nustatyta Reglamento 62.7–62.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip atmestą ir per IS „Infostatyba“ praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas atmestas ir nebus nagrinėjamas (padalinio pareigūnas motyvuotą sprendimą, nurodydamas atmetimo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktų nuostatomis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“). Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas raštu per 3 darbo dienas informuojamas apie šiame papunktyje priimtus sprendimus juos pateikiant.“ 1.2.30. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip: „64. Priėmęs prašymą, padalinio pareigūnas (komisijos pirmininkas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus (narius), kurie pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau subjektų paskirti konkretūs atstovai vadinami komisijos narių atstovais) statybos užbaigimo procedūroms atlikti; per IS „Infostatyba“ šiems subjektams automatiškai išsiunčiamos paraiškos dėl komisijos narių atstovų paskyrimo.“ 1.2.31. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip: „65. Išsiuntus paraiškas subjektų darbuotojams, įgaliotiems IS „Infostatyba“ paskirti komisijos narių atstovus, suteikiama prieiga prie su prašymu pateiktų dokumentų. Darbuotojai, įgalioti paskirti komisijos narių atstovus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos: 65.1. paskiria komisijos narių atstovą (-us); po šios informacijos pateikimo komisijos nario atstovui (-ams) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su kartu su prašymu pateiktais dokumentais; 65.2. jei nustato, kad paraiška subjektui atsiųsta ne pagal Reglamento 9 priede subjektui priskirtą kompetenciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos paraišką motyvuotai atmeta ir šį sprendimą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu; atitinkamam subjektui pateikta paraiška IS „Infostatyba“ automatiškai pažymima negaliojančia, procedūros tęsiamos Reglamento 66 punkte nustatyta tvarka. Paraišką atmetus nepagrįstai, atsakomybė už šį sprendimą tenka jį priėmusiam subjektui. Komisijos pirmininkui nustačius (ar gavus informaciją), kad paraiška išsiųsta ne tam subjektui, atitinkamą paraišką IS „Infostatyba“ jis pažymi negaliojančia, procedūros tęsiamos Reglamento 66 punkte nustatyta tvarka.“ 1.2.32. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip: „66. Gavęs informaciją apie visų subjektų (narių), kurie, vadovaujantis Reglamento 9 priedu, turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, komisijos narių atstovų paskyrimą arba paraiškų atmetimą, komisijos pirmininkas sprendžia dėl komisijos sudėties patvirtinimo ir komisijos darbo pradžios: 66.1. jei komisijos pirmininkui kyla pagrįstų abejonių dėl paraiškos atmetimo pagrįstumo, jis nedelsdamas kreipiasi į atitinkamą subjektą, kuris privalo motyvuotą išvadą pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei subjektas nurodo, kad paraiška atmesta nepagrįstai, komisijos pirmininkas išsiunčia šiam subjektui paraišką skirti komisijos nario atstovą (-us) iš naujo, paraiška nagrinėjama Reglamento 65 punkte nustatyta tvarka; 66.2. Reglamento 66.1 papunktyje nustatyta tvarka gavus subjekto atsakymą, kad paraiška atmesta pagrįstai arba kai visi subjektai pagal paraišką paskyrė komisijos narių atstovus per IS „Infostatyba“, komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo dienos, kai paskutinis iš subjektų paskyrė atstovą (-us) arba informavo, kad paraiška atmesta pagrįstai, IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 2 darbo dienos nuo komisijos darbo pradžios pažymėjimo. Pažymėjus komisijos darbo pradžią, laikoma kad komisijos sudėtis patvirtinta ir IS „Infostatyba“ komisijos nariams automatiškai suformuojama užduotis pasirašyti aktą.“ 1.2.33. Pakeičiu 661 punktą ir jį išdėstau taip: „661. Komisijos narių ir jų atstovų keitimas ir pašalinimas: 661.1. paskirtam komisijos nario atstovui dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti paskirtų funkcijų, jį paskyręs komisijos narys iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ turi pakeisti jį kitu (-ais) komisijos nario atstovu (-ais); 661.2. naujas komisijos narys įtraukiamas, kai komisijai pradėjus darbą, komisijos pirmininkas nustato (ar gauna informaciją), kad į komisijos sudėtį įtraukti ne visi privalantys dalyvauti subjektai (komisijos nariai). Komisijos pirmininkas, nustatęs šį faktą, išsiunčia subjektui (komisijos nariui) paraišką dalyvauti komisijos veikloje; 661.3. komisijos nariui nustačius, kad jis į komisiją įtrauktas nepagrįstai, komisijos nario darbuotojas, įgaliotas paskirti komisijos nario atstovus, paraišką pažymi negaliojančia. Jei komisijos pirmininkui kyla pagrįstų abejonių dėl paraiškos pažymėjimo negaliojančia pagrįstumo, jis nedelsdamas kreipiasi į paraišką negaliojančia pažymėjusį komisijos narį, kuris privalo motyvuotą išvadą pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei komisijos narys nurodo, kad paraiška pažymėta negaliojančia pagrįstai, procedūros tęsiamos, jei komisijos narys nurodo, kad paraiška pažymėta negaliojančia nepagrįstai, komisijos pirmininkas pažymi paraišką aktualia.“ 1.2.34. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip: „67. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos darbo pradžios (IS „Infostatyba“ pažymėtos datos), išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai statybos užbaigimo procedūros sustabdomos.“ 1.2.35. Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip: „68. Komisijos nariai, susipažinę su Reglamento 61 punkte ir 10 priedo 2 punkte nurodytais dokumentais: 68.1. atlieka statybos užbaigimo procedūras pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 16 straipsnį ir Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją. Komisijos narių atstovai iki komisijos darbo pabaigos turi tikrinti, ar neatsirado Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytų juridinių faktų, kai statybos užbaigimo akto negalima išduoti; 68.2. jei atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus, kyla įtarimų, kad statomas statinys neatitinka esminio (-ių) statinio reikalavimo (-ų), nustatyto (-ų) Reglamente (ES) Nr. 305/2011, ar pagal kompetenciją nustatomi galimi pažeidimai, komisijos narys (-iai), veikdamas (-i) pagal Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją, turi teisę reikalauti atlikti būtinus bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę ar kitus patikrinimui būtinus veiksmus; 68.3. komisijos nariams statybos užbaigimo procedūros metu pagal kompetenciją nustačius pažeidimų, komisijos darbas Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka sustabdomas, komisijos narius delegavę subjektai pagal kompetenciją fiksuoja pažeidimus, teikia reikalavimus juos pašalinti, taiko administracinę ar kitą atsakomybę, informuoja kompetentingus asmenis jų veiklą reglamentuojančiuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Jei dėl nustatytų pažeidimų statybos užbaigimo aktas pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį neišduodamas, šiame papunktyje numatyti veiksmai atliekami nestabdant komisijos darbo; 68.4. komisijos nariai pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją užbaigę patikrinimą, IS „Infostatyba“ pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais statybos užbaigimo aktą, sustabdo komisijos veiklą arba atsisako išduoti statybos užbaigimo aktą; atlikdami vieną iš nurodytų veiksmų, komisijos nariai privalo IS „Infostatyba“ paskelbti statybos užbaigimo metu užpildytus atlikto patikrinimo kontrolinius klausimynus.“ 1.2.36. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip: „69. Statybos užbaigimo procedūros sustabdymas: 69.1. komisijos darbas IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiškai sustabdomas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams paskutinę komisijos darbo dieną 24 valandą, jeigu komisijos nario atstovas, IS „Infostatyba“ priemonėmis priima motyvuotą sprendimą (nurodydamas procedūros sustabdymo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktais ir faktiniais duomenimis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“) sustabdyti statybos užbaigimo procedūras (sprendimas priimamas ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos) šiais atvejais: 69.1.1. komisijos nario atstovui pagal Reglamento 9 priede paskirtą kompetenciją nustačius pažeidimų ir (ar) trūkumų (įskaitant, kai komisijai pateikti ne visi privalomi dokumentai), išskyrus tuos, dėl kurių aktas neišduodamas; 69.1.2. jei Reglamento 661 ir 681 punktuose ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais būtina atlikti bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę, gauti išvadą, pakeisti komisijos narį, jo atstovą ar atlikti kitus veiksmus; 69.1.3. jei nusprendžiama inicijuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą (procedūrą sustabdžius, teisės aktuose nustatyta tvarka tikrinamas statybą leidžiantis dokumentas); 69.1.4. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti statybos užbaigimo procedūrų (sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas); 69.1.5. statytojo (-ų) ar jo (-ų) įgalioto atstovo prašymu (sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas); 69.2. sustabdžius statybos užbaigimo procedūras, prašymo pateikėjui per IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), sustabdžiusio (-ių) statybos užbaigimo procedūras, Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) motyvuotas sprendimas (-ai).“ 1.2.37. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip: „70. Komisijos darbo atnaujinimas: 70.1. sustabdytą komisijos darbą, tai pažymėdamas IS „Infostatyba“, per 3 darbo dienas komisijos pirmininkas atnaujina: 70.1.1. gavęs statytojo ar jo atstovo pagrįstą prašymą atnaujinti statybos užbaigimo procedūras per IS „Infostatyba“ arba tiesiogiai (prašymas teikiamas taikant Reglamento 11 punkto nuostatas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo statybos užbaigimo procedūros sustabdymo dienos. Šiame prašyme pateikiama informacija ir dokumentai, įrodantys komisijos darbo sustabdymo pagrindų panaikinimą. Prašymo pateikėjui prašymą pateikus tiesiogiai, jį IS „Infostatyba“ nedelsdamas paskelbia komisijos pirmininkas (statytojo prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą papildomų dokumentų skiltyje); 70.1.2. gavęs informaciją, kad panaikinti statybos užbaigimo procedūros sustabdymo pagrindai; 70.1.3. suėjus komisijos darbo sustabdymo terminui; 70.2. visiems komisijos nariams informacija apie statybos užbaigimo procedūrų atnaujinimą ir terminus per IS „Infostatyba“ teikiama automatiškai (suformuojamas naujas statybos užbaigimo aktas, išskyrus, kai statybos užbaigimo procedūros sustabdytos Reglamento 661.1 ir 661.3 papunkčiuose nustatyta tvarka). Atnaujintos statybos užbaigimo procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų atnaujinimo dienos priimant Reglamento 68.4 papunktyje nustatytus sprendimus, išskyrus, kai komisijos darbas sustabdomas pakartotinai (procedūros atliekamos Reglamento 69 ir 70 punktuose nustatyta tvarka).“ 1.2.38. Papildau 701 punktu: „701. Statytojo ar jo atstovo komisijai pateikti dokumentai, komisijos narių IS „Infostatyba“ paskelbti dokumentai ir informacija apie atliktus veiksmus saugomi IS „Infostatyba“. Teikiant naują prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl tų pačių statybos darbų, ankstesnių statybos užbaigimo procedūrų duomenys IS „Infostatyba“ prieinami komisijos nariams.“ 1.2.39. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip: „71. Statybos užbaigimo procedūros IS „Infostatyba“ automatiškai baigiamos atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą paskutinę komisijos darbo dieną 24 val., jei bent vienas komisijos nario atstovas per nustatytą komisijos darbo laiką priėmė sprendimą (ir pasirašė kvalifikuotu elektroniniu parašu) akto neišduoti. Jei bent vienas komisijos nario atstovas priėmė sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto, neatsižvelgiant į kitų komisijos narių atstovų sprendimus, aktas neišduodamas. Komisijos narių atstovai IS „Infostatyba“ priima motyvuotą sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto (nurodydami neišdavimo priežastis, jas pagrįsdami teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis) ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos: 71.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais; 71.2. jei statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo pateikia prašymą nutraukti statybos užbaigimo procedūras (šiuo atveju sprendimą nutraukti procedūras priima komisijos pirmininkas); 71.3. komisijai atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą, prašymo pateikėjui IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), atsisakiusio (-ių) išduoti statybos užbaigimo procedūras Reglamento 71 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) sprendimas (-ai). Kai statybos užbaigimo aktas neišduodamas, bet vienas ar daugiau komisijos narių iki paskutinės komisijos darbo dienos Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priėmė sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras arba aktą išduoti, šie procedūriniai sprendimai kartu su priimtu (-ais) sprendimu (-ais) neišduoti statybos užbaigimo akto IS „Infostatyba“ automatiškai pateikiami prašymo pateikėjui susipažinti. Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, apie šiame punkte priimtus sprendimus (juos pridedant) jo pateikėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.“ 1.2.40. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip: „72. Komisijai ar jos nariams statytojas (-ai) arba jo (-jų) įgaliotas atstovas pateikia Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus (bendruoju atveju), teikia reikalingus paaiškinimus. Paaiškinimus komisijos nariams prireikus (komisijos narių nurodytu būdu) turi teikti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šie asmenys prireikus gali būti kviečiami dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. Kilus neaiškumų, komisijos nariai gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų) išvadų.“ 1.2.41. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip: „73. Komisijos nariai statybos užbaigimo procedūras gali atlikti kartu arba atskirai. Komisijos nariai bendrauja per IS „Infostatyba“. Komisijos pirmininkas komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams procedūrų atlikimo klausimus ir su procedūrų atlikimu susijusias problemas.“ 1.2.42. Pripažįstu netekusiu galios 74 punktą. 1.2.43. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip: „75. Iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos aktą pasirašęs, procedūrų vykdymą sustabdęs ar nepritaręs akto išdavimui komisijos nario atstovas gali per IS „Infostatyba“ pakeisti savo sprendimą ir priimti kitus Reglamento 68.4 papunktyje nurodytus sprendimus. Keičiamas komisijos nario atstovo sprendimas netenka galios, kai komisijos nario atstovas pažymi apie jo pakeitimą IS „Infostatyba“. Jei keičiamas sprendimas, jį priimantis komisijos nario atstovas privalo nurodyti sprendimo pakeitimo motyvus IS „Infostatyba“ ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei pakeičiamas komisijos nario atstovo sprendimas aktą pasirašyti į sprendimą neišduoti akto, šis komisijos nario atstovas atlieka Reglamento 71 punkte nurodytus veiksmus, komisijos narių atstovų pasirašytas aktas automatiškai pažymimas kaip negaliojantis. Aktas laikomas pasirašytu, jei iki komisijos darbo pabaigos dienos jį kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė visi komisijos narių atstovai.“ 1.2.44. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip: „76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo visi komisijos narių atstovai ir jis automatiškai užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktas (el. dokumentas) prašymo pateikėjui pateikiamas automatiškai per IS „Infostatyba“. Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas per 3 darbo dienas raštu informuojamas apie išduotą aktą (jį pridedant).“ 1.2.45. Pakeičiu 80 punktą ir jį išdėstau taip: „80. Daugiabučių namų ir prekybos paskirties pastatų apdailos darbų apimtis gali būti mažesnė, negu numatyta statinio projekte, tačiau ne mažesnė, negu šių darbų privaloma apimtis, nurodyta statybos užbaigimo procedūrų atlikimo metu galiojančiuose daugiabučių namų ir prekybos paskirties pastatų projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ [8.31].“ 1.2.46. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip: „92. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo deklaraciją, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus privalomus laukus (kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys statytojai ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir kartu su 93 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio ( jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, deklaracijoje įrašomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.“ 1.2.47. Pakeičiu 93.6 papunktį ir jį išdėstau taip: „93.6. žemės sklypo su statiniais topografiniai erdviniai duomenys (topografinis planas, žemės sklypo planas) su nurodytais atstumais nuo statinių iki sklypo ribos ir statinių aukščiais, jeigu šių duomenų nėra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje; 1.2.48. Pakeičiu 93.12 papunktį ir jį išdėstau taip: „93.12. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei buvo privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos. Kaip alternatyva šiame papunktyje nurodytiems dokumentams gali būti pateikti 61.22 papunktyje nurodyti dokumentai;“. 1.2.49. Papildau 93.16–93.18 papunkčiais: „93.16. dokumentas patvirtinantis atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktuose nustatytu būdu (išskyrus paprastojo remonto atveju), kai statyba pradėta po 2023 m. lapkričio 1 d.; 93.17. jei siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje įrašyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui; 93.18. jei savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jei atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (-ai), įrodantis (-ys) šios įmokos apskaičiavimą ir sumokėjimą.“ 1.2.50. Pakeičiu 94 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „94. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją patikrina ir įvertina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis:“. 1.2.51. Pakeičiu 94.9 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas prieš tvirtindamas deklaraciją turi teisę patikrinti statinius vietoje.“ 1.2.52. Pakeičiu 95 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „95. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ deklaracijos tvirtinimo metu įvertinęs Reglamento 94 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad:“. 1.2.53. Pakeičiu 95.2 papunkčio antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirto statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo priimtus sprendimus asmenys informuojami per IS „Infostatyba“.“ 1.2.54. Pakeičiu 1021 punktą ir jį išdėstau taip: „1021. Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo [8.3] 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ užpildydamas jos formoje (Reglamento 13 priedas) nurodytus privalomus laukus (kai teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jų atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, visi teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir su 1022 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl pažymos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, pažymoje nurodomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.“ 1.2.55. Pakeičiu 1023 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „1023. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo metu įvertina pažymos ir jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis:“ 1.2.56. Pakeičiu 1024 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „1024. Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimo metu įvertinęs Reglamento 1023 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad:“. 1.2.57. Pakeičiu 1024.2 papunkčio antrąją ir trečiąją pastraipas ir jas išdėstau taip: „Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas prieš tvirtindamas pažymą apie statinio (-ų) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių turi teisę patikrinti statinius vietoje.“ Apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirto statinio (jo dalies) ekspertizės vadovo priimtus sprendimus asmenys informuojami per IS „Infostatyba“.“ 1.2.58. Pakeičiu 1029 punktą ir jį išdėstau taip: „1029. Sutartis dėl deklaracijos, pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, gali būti sudaroma su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovu, turinčiu teisę atlikti statinio ekspertizę ar statinio dalies ekspertizę, neatsižvelgiant į statinio paskirtį. Pažymas apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir deklaracijas IS „Infostatyba“ tvirtina statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas. Dėl IS „Infostatyba“ prieigų suteikimo kreipiamasi į Inspekciją.“ 1.2.59. Pripažįstu netekusiu galios 137.1.1 papunktį. 1.2.60. Pakeičiu 1 priedo dalį „DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ“ ir ją išdėstau taip: DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas Taip (sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pavadinimas, priėmimo data, numeris, priėmusi institucija ir nuoroda į jos interneto svetainę, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai)_____________________________________________________ / Ne 1.2.61. Pakeičiu 2 priedo dalį „DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ“ ir ją išdėstau taip: DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys Pavadinimas ____________________________________________________________________________________ Priėmusi institucija________________________________________________________________ Numeris _________________________________________ Priėmimo data_________________ Interneto nuoroda, kurioje skelbiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ___________________________________________ 1.2.62. Pakeičiu 7 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip: „5. Statant vėjo elektrinę mažesniu nei jos aukštis (įskaitant sparnų ilgį) atstumu iki besiribojančio sklypo (teritorijos) ribos.“ 1.2.63. Pakeičiu 9 priedą: 1.2.63.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: „1. Komisijos pirmininkas be Reglamente nurodytų pareigų, organizuoja statybos užbaigimo procedūras, komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams procedūrų atlikimo klausimus ir problemas, koordinuoja komisijos narių komunikaciją.“ 1.2.63.2. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „2. Inspekcijos atstovas tikrina:“. 1.2.63.3. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „2.2. ar surašyti statinio inžinerinių sistemų ir sklypo inžinerinių tinklų išbandymo aktai, kurie patvirtina, kad statinio inžinerinės sistemos veikia;“. 1.2.63.4. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip: „2.4. ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai (laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys, statinio vieta sklype);“. 1.2.63.5. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip: „2.6. ar statybos proceso dalyviai turėjo reikalingus kvalifikacijos atitikties dokumentus ir buvo apsidraudę privalomaisiais draudimais: statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės privalomaisiais draudimais (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]); ar šių draudimo liudijimų (polisų) kopijos atitinka teisės aktų (Statybos įstatymo [8.3] ir draudimo veiklos priežiūros institucijos patvirtintų privalomojo draudimo taisyklių) reikalavimus ir ar pateiktos šių draudimo liudijimų (polisų) apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos; 1.2.63.6. Pripažįstu netekusiu galios 2.10 papunktį. 1.2.63.7. Pripažįstu netekusiu galios 2.11 papunktį. 1.2.63.8. Papildau 2.14–2.25 papunkčiais: „2.14. jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą statinio projektas buvo keičiamas, ar išleidus naują statinio projekto ar jo dokumentų laidą nepažeisti teritorijų planavimo dokumentuose nurodyti reglamentai; 2.15. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme nėra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų; 2.16. ar patikrinus statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą, nenustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai; 2.17. ar viešajame registre neregistruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą; 2.18. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas; 2.19. ar Inspekcija negavo skundų dėl užbaigiamų statybos darbų ar statybą leidžiančio dokumento teisėtumo; jei gavo, ar juos išnagrinėjus nenustatyta pažeidimų; 2.20. ar užbaigus pastato statybą, apžiūrėjus patalpas (gyvenamosios paskirties ir poilsio paskirties, apžiūrėjus ne mažiau kaip 25 proc. atskirais turtiniais vienetais suformuotų patalpų kiekviename pastato aukšte), nustatyta, kad statybos darbai pagal statinio projektą baigti (išskyrus Reglamente nustatytas išimtis, kai kurie statybos darbai gali būti baigti vėliau ar baigiami etapais); 2.21. ar pašalinti Inspekcijos nustatyti pažeidimai, nustatyti ankstesnių Inspekcijos planinių ar neplaninių patikrinimų metu (jei nustatyta); 2.22. ar butų, patalpų savininkų ar valdytojų nurodyti statybos darbų trūkumai pašalinti (jei trūkumų nurodyta); 2.23. ar atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir 10 priede nustatyta tvarka pateiktus dokumentus, nėra prielaidų, kad statomas statinys neatitinka esminių statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011; 2.24. ar nėra Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytų kitų aplinkybių, dėl kurių statybos užbaigimo akto negalima išduoti.“ 1.2.63.9. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas nedalyvauja šių statinių statybos užbaigimo procedūrose tikrinant:“ 1.2.63.10. Papildau 41 punktu: „41.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas pagal kompetenciją tikrina: 41.1. ar baigti statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui; 41.2. ar pateiktų dokumentų pakanka įvertinti statinio atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui; 41.3. ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai; 41.4. ar įrengtos statinio projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisriniai hidrantai, gaisriniai rezervuarai, kiti vandens telkiniai); 41.5. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio atsparumo ugniai laipsnis; 41.6. ar įgyvendinti statinio projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių; 41.7. ar įgyvendinta statinio projekte numatyta statinio gaisro apkrovos kategorija; 41.8. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio konstrukcijų ir statybos produktų atsparumas ugniai; 41.9. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (- ai); 41.10. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis; 41.11. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose įrengimas; 41.12. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 41.13. ar įgyvendinti statinio projekte numatyti žmonių evakavimo(si) techniniai sprendiniai (evakavimo(si) kelių skaičius, plotis, ilgis); 41.14. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 41.15. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema; 41.16. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema; 41.17. ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai; 41.18. ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema; 41.19. ar įrengta statinio projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema; 41.20. ar įgyvendintas statinio projekte numatytas konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis; 41.21. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės; 41.22. ar įgyvendintos statinio projekte numatytos gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai); 41.23. ar objektas aprūpintas informaciniais ženklais (evakavimo(si) krypties, pastatų, patalpų ir įrenginių kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų, kt.); 41.24. ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis; 41.25. ar nustatytos kitos neatitiktys projektui.“ 1.2.63.11. Pakeičiu 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas ir pavojingų įrenginių įrengimas ar pertvarkymas nenumatytas arba darbo vietos iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios neįrengtos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.“ 1.2.64. Pakeičiu 10 priedą: 1.2.64.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: „1. Reglamento 61 punkte nurodyti dokumentai turi būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, šio aprašo 2.1–2.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai irgi gali būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, nuo 2024 m. lapkričio 1 d. Reglamento 61 punkte ir šio priedo 2.1–2.4 papunkčiuose nurodyti visi dokumentai turės būti formuojami kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą.“ 1.2.64.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: „2. Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 2.1. popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas; 2.2. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų rinkai iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų rinkai iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija); 2.3. atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.);“. 1.2.64.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip: „3. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia ar privalo formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis privalo suformuoti ar užtikrinti, kad formuojant juos būtų naudojamos dokumentų formavimo priemonės, užtikrinančios kiekvieno formuojančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir užtikrinti šių asmens duomenų apsaugą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.“ 1.2.64.4. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: „4. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia ar privalo formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), šie dokumentai (jų nuorašai [8.50]) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.“ 1.2.64.5. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą. 1.2.64.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: „6. Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi šių dokumentų saugojimo reikalavimų.“ 1.2.64.7. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: „7. Jeigu perleidžiamas nebaigtas statyti ar rekonstruoti statinys (jo dalis), Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodyti dokumentai turi būti suformuojami ir perduodami statinio (jo dalies) įgijėjui iki statinio perleidimo įforminimo.“ 1.2.65. Pakeičiu 13 priedą: 1.2.65.1. Pakeičiu 13 priedo dalį „Duomenys apie statinio (jo dalies) ekspertizės rangovą, kuris pagal sudarytą sutartį, atlieka pažymos tvirtinimą“ ir ją išdėstau taip: „Duomenys apie statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovą, kuris pagal sudarytą sutartį, atlieka pažymos tvirtinimą“. 1.2.65.2. Pakeičiu antrąją pastraipą, einančią po 5 pastabos, ir ją išdėstau taip: „Statytojas, turėdamas informacijos apie teisme iškeltą bylą dėl statybą leidžiančio dokumento teisėtumo, pildyti pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių negali, o pažymos tvirtinimo procedūros metu gavęs minėtą informaciją privalo nedelsdamas pateikti ją statinio projekto (jo dalies) ekspertizės arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui.“ 2. N u s t a t a u, kad: 2.1. šio įsakymo 1.2.7, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.20, 1.2.21 ir 1.2.45 papunkčiai įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.; 2.2. šio įsakymo 1.2.23, 1.2.29, 1.22.30, 1.2.31, 1.2.32, 1.2.33, 1.2.35, 1.2.36, 1.2.37, 1.2.38, 1.2.39, 1.2.40, 1.2.42, 1.2.43, 1.2.44, 1.2.48, 1.2.63 ir 1.2.64 papunkčiai įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

21 peržiūra0 komentarų

Commentaires


bottom of page