top of page

Melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklės


Kviečiame susipažinti su Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių Suvestine redakcija nuo 2023-03-01


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-328 „DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2022 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-328 Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.8 papunkčiu, atsižvelgdamas į 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“, t v i r t i n u Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisykles (pridedama). Žemės ūkio ministras

Kęstutis Navickas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-328 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-110 redakcija)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų, vykdomų pagal pažangos priemonę „Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ (toliau – Pažangos priemonė), finansuojamą vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“, ir pagal tęstinę investicinę priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ (toliau – Investicinė priemonė), finansuojamą atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto, patvirtinto žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto ir Žemės ūkio ministerijos programų priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“, priimtą sprendimą (toliau abi kartu – Priemonės), finansuojamų iš Žemės ūkio ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų atitinkamai pažangos ir tęstinei priemonei, finansavimo tvarką, Priemonių investicinių projektų pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir administravimo tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrąsias administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės). II SKYRIUS PRIEMONĖS TIKSLAI

3. Priemonių tikslas – atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių (toliau – MIS) rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių MIS būklę, užtikrinti jų tinkamą veikimą, mažinti paviršinių vandens telkinių taršą bei prisidėti prie potvynių prevencijos. 4. Priemonių specialieji tikslai: 4.1. išsaugoti dirvožemio derlingumą ir gerinti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos sąlygas, lemiančias ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės ūkio gamybos racionalumą bei kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą; 4.2. apsaugoti gyventojų turtą ir aplinką; 4.3. mažinti žemės ūkio veiklos neigiamą įtaką klimatui ir didinti žemės ūkio veiklos subjektų konkurencingumą prisitaikant prie besikeičiančių klimato sąlygų. III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 5. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos: 5.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 5.2. Centras – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras. 5.3. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 5.4. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, internetine bankininkyste besinaudojančių projektų vykdytojų pateikti išrašai, patvirtinti banko darbuotojo parašu, ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas. 5.5. Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos PVM sąskaitos faktūros, perdavimo–priėmimo aktai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos. 5.6. Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektas (toliau – Priemonės investicijų projektas) – visuma dokumentų, pagrindžiančių investavimo į valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų rekonstravimą tikslus ir atitinkančių Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos, patvirtintos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, reikalavimus. 5.7. Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projekto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų suvestinė (toliau – išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų suvestinė) – valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projekto vykdytojo pildomas ir Agentūrai teikiamas Agentūros nustatyta tvarka patvirtintos formos dokumentas, kuriame pateikiamas projekto išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas ir išvardijami kiti pagal formą numatyti dokumentai. 5.8. Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų projektavimo užduotis (toliau – Priemonės projektavimo užduotis) – dokumentas, kuriame nurodyti užsakovo reikalavimai projektuojamiems melioracijos inžineriniams statiniams – techniniai, ekonominiai rodikliai, žemės naudmenų ypatumai ir kiti reikalavimai, išvardyti valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projekto privalomuosiuose dokumentuose. 5.9. Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projekto vykdytojas (toliau – Projekto vykdytojas) – savivaldybės administracija, atsakinga už valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį, lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir prisiimtus įsipareigojimus. 5.10. Valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projekto vykdytojo vadovas (toliau – Priemonės investicijų projekto vykdytojo vadovas) – savivaldybės administracijos direktorius arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, atsakingas už valstybei nuosavybės teise priklausančių blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį ir šių lėšų finansinės apskaitos organizavimą. 5.11. Valstybei nuosavybės teise priklausantys blogos būklės melioracijos inžineriniai statiniai valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos inžineriniai statiniai, kurie pagal savivaldybių administracijų pateiktus duomenis yra fiziškai susidėvėję, neatitinka tokių inžinerinių statinių reikalavimų arba turi dėl išorinių veiksnių poveikio atsiradusių gedimų, dėl kurių jie negali tinkamai funkcionuoti pagal paskirtį nedarydami žalos kitam asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai. 5.12. Valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos inžineriniai statiniai – valstybei priklausančios melioracijai naudojamos sureguliuotos upės, melioracijos grioviai, įskaitant kanalizuotuosius melioracijos griovius, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, polderiai, tiltai, tvenkinių žemės užtvankos ir jų hidrotechniniai statiniai, pylimai, kontroliniai drenažo šuliniai, vandens nuleistuvai, reguliatoriai, įskaitant vandens lygį reguliuojančius inovatyvius šulinius, ir kiti inžineriniai statiniai, įtraukti į valstybės melioracijos inžinerinių statinių apskaitą. 5.13. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, ir Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-803 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas. IV SKYRIUS PRIEMONĘ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS 6. Agentūra atlieka šias funkcijas: 6.1. vadovaudamasi Centro išvada, tvirtina Projektų vykdytojų pateiktus Priemonių investicinius projektus Taisyklių, Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka; 6.2. išmoka Projekto vykdytojams lėšas, teikia Ministerijai informaciją, reikalingą įtraukti į apskaitą ir atsiskaityti už Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus Taisyklėse nustatyta tvarka arba pagal poreikį, siekiant užtikrinti efektyvų, veiksmingą ir tinkamą Priemonių investicijų projektų įgyvendinimą ir priežiūrą; 6.3. teikia Ministerijai pasiūlymus dėl Taisyklių tikslinimo, kad tinkamai ir efektyviai būtų panaudojamos valstybės biudžeto lėšos; 6.4. rengia ir tvirtina Išlaidų pagrindimo suvestinės formą; 6.5. savo nustatyta tvarka atlieka Projekto vykdytojo, kuriam buvo skirta investicijų, priežiūrą, priima ir registruoja pateiktas išlaidų pagrindimo suvestines ir kitus dokumentus, tikrina Projekto vykdytojo minėtuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atlieka Projekto vykdytojo išlaidų pagrindimo apmokėjimo dokumentų suvestinėse pateiktų duomenų ir dokumentų patikrinimus vietoje, užtikrina, kad patikrinimai būtų tinkamai dokumentuoti; 6.6. saugo su Priemonių investicijų projektais susijusius dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami institucijoms ir asmenims, turintiems teisę juos tikrinti. 7. Per 7 darbo dienas nuo Priemonių investicijų projekto gavimo dienos Agentūra gali kreiptis (pateikdama projekto elektroninį variantą) į Centrą, prašydama pateikti išvadą dėl Priemonių investicijų projektų pagrįstumo bei tinkamumo finansuoti. 8. Centras pateikia Taisyklių 7 punkte nurodytą išvadą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Agentūros kreipimosi dienos. 9. Centras atlieka šias funkcijas: 9.1. melioracijos darbų ir melioracijos inžinerinių statinių valstybinę priežiūrą bei melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą; 9.2. su Projekto vykdytoju suderina Taisyklių 4 priedą dėl Priemonių investicijų projektų pagrįstumo bei tinkamumo finansuoti (priedą pildo Projekto vykdytojas); 9.3. nustatęs Priemonių investicijų projekto trūkumų, per 3 darbo dienas nuo Agentūros kreipimosi dienos kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl trūkumų ištaisymo ir (ar) papildomos informacijos pateikimo. Projekto vykdytojas trūkumus turi pašalinti ir (ar) pateikti papildomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Centro kreipimosi dienos. V SKYRIUS PAŽANGOS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI 10. Pažangos priemonės investicijų projektai finansuojami iš 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“, Pažangos priemonės lėšų. Pagal šią Pažangos priemonę finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti Pažangos priemonės investicijų projekto išlaidų, patirtų einamaisiais biudžetiniais metais. 11. Naudos gavėjai – žemės sklypų savininkai ir (ar) žemės sklypų teisėti naudotojai. 12. Tinkamos finansuoti Pažangos priemonės investicijų projekto išlaidos (įskaitant PVM): 12.1. MIS rekonstravimo darbai; 12.2. MIS tyrinėjimo ir projektavimo darbai; 12.3. melioracijos darbų techninė priežiūra; 12.4. melioracijos projektų ekspertizės išlaidos; 13. Pažangos priemonės investicijų projektas, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus Metodikos 136 punkte. 14. Pažangos priemonės investicijų projektui skiriamų lėšų paskirstymo savivaldybėms specialieji atrankos kriterijai (2 priedas): 14.1. dažniausiai sniego ir liūčių potvynių užliejama teritorija (1 pav.); 14.2. žemės ūkio naudmenų dirvožemių našumo balas savivaldybėje yra didesnis kaip 37 (2 pav.); 14.3. bendroji žemės ūkio produkcijos metinė vertė apskrityje yra didesnė kaip 330 mln. Eur (3 pav.); 14.4. bendroji žemės ūkio produkcijos metinė vertė savivaldybėje yra didesnė kaip 1 000 Eur/ha (4 pav.); 14.5. drenažu sausintas žemės ūkio naudmenų plotas užima daugiau kaip 40 proc. bendro savivaldybės teritorijos ploto (5 pav.); 14.6. lėšų poreikis MIS rekonstruoti Lietuvos savivaldybėse (6 pav.); 14.7. lėšų poreikis MIS rekonstruoti upės baseine yra didesnis kaip 80 mln. Eur (7 pav.). 15. Atitiktis kiekvienam kriterijui vertinama nuo 0 iki 1 balo. Didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 7. Savivaldybės ir joms apskaičiuotas lėšų poreikis Pažangos priemonei sugrupuojamas pagal kiekvienos savivaldybės iš visų kriterijų surinktą balų skaičių, pirmumą teikiant savivaldybei, surinkusiai didesnį balų skaičių (1 priedas). 16. Atitinkamais biudžetiniais metais Pažangos priemonei turimos lėšos paskirstomos savivaldybėms vadovaujantis šiais bendraisiais principais: 16.1. jeigu atitinkamais biudžetiniais metais Pažangos priemonei turimos lėšos sudaro 13 mln. Eur ir mažiau, jos skiriamos 5–7 balus surinkusioms savivaldybėms ir paskirstomos proporcingai toms savivaldybėms apskaičiuotam lėšų poreikiui; 16.2. jeigu atitinkamais biudžetiniais metais Pažangos priemonei turimos lėšos sudaro daugiau kaip 13 mln. Eur, bet mažiau kaip 33 mln. Eur: 16.2.1. 13 mln. Eur paskirstomi savivaldybėms vadovaujantis Taisyklių 15.1 papunktyje nurodytu principu; 16.2.2. likusios lėšos paskirstomos kitoms savivaldybėms vadovaujantis Taisyklių 15 punktu sudaryta pirmumo eile, kiekvienai savivaldybei skiriant iki 2 mln. Eur, bet neviršijant tai savivaldybei apskaičiuoto lėšų poreikio; 16.3. jeigu atitinkamais biudžetiniais metais Pažangos priemonei turimos lėšos sudaro 33 mln. Eur ir daugiau: 16.3.1. 50 proc. šių lėšų skiriama 5–7 balus surinkusioms savivaldybėms ir paskirstoma proporcingai toms savivaldybėms apskaičiuotam lėšų poreikiui; 16.3.2. 40 proc. šių lėšų skiriama 3–4,99 balus surinkusioms savivaldybėms ir paskirstoma proporcingai toms savivaldybėms apskaičiuotam lėšų poreikiui; 16.3.3. 10 proc. šių lėšų skiriama 0–2,99 balus surinkusioms savivaldybėms ir paskirstoma proporcingai toms savivaldybėms apskaičiuotam lėšų poreikiui. 17. Siekiant tinkamai, koncentruotai bei efektyviai panaudoti skiriamas lėšas Pažangos priemonės investiciniams projektams įgyvendinti, vertinimo atrankos kriterijai ir finansavimo principai kasmet peržiūrimi ir atnaujinami pagal poreikį. 18. Prioritetiniai reikalavimai Projekto vykdytojui: 18.1. Pažangos priemonės pradedamos įgyvendinti nuo Pažangos priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos; 18.2. Pažangos priemonės investicijų projektas turi būti rengiamas kadastro vietovių ribose; 18.3. kadastro vietovių, įtraukiamų į Pažangos priemonės investicijų projektą, parinkimo prioritetai: 18.3.1. atstumas iki Pažangos priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos (prioritetas teikiamas arčiausiai iki Pažangos priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos esančiai kadastro vietovei); 18.3.2. didesnis lėšų poreikis MIS rekonstravimo darbams; 18.3.3. didesnis blogos būklės magistralinių melioracijos griovių ilgis; 18.3.4. rekonstruotinų MIS sąsaja su gretimoje kadastro vietovėje rekonstruotais ar numatytais rekonstruoti melioracijos grioviais ir (ar) sureguliuotais upeliais (nuoseklumas); 18.4. rekonstruotinų melioracijos objektų parinkimo prioritetai: 18.4.1. didesnis melioracijos griovio ar sureguliuoto upelio bendras sausinamas plotas (vandentakio baseino dydis); 18.4.2. melioracijos objektas, surenkantis vandenį iš neveikiančios ar neefektyviai veikiančios drenažo sistemos. 19. Projekto vykdytojas turi parengti siūlomo įgyvendinti Pažangos priemonės investicijų projekto įgyvendinimo planą, kurio forma nustatoma Metodikos 140 punkte nustatytais reikalavimais. VI SKYRIUS INVESTICINĖS PRIEMONĖS PAGRINDINIAI FINANSAVIMO PRINCIPAI 20. Investicinės priemonės investicijų projektai finansuojami iš Investicinės priemonės lėšų, atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto, patvirtinto žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto ir Žemės ūkio ministerijos programų priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo ir jų darbo reglamento patvirtinimo“, priimtą sprendimą. Pagal šią Investicinę priemonę finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti Investicinės priemonės investicijų projekto išlaidų, patirtų einamaisiais biudžetiniais metais. Mažiausia finansavimo suma vienam Projekto vykdytojui – 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur (įskaitant PVM). 21. Naudos gavėjai – žemės sklypų savininkai ir (ar) žemės sklypų teisėti naudotojai. 22. Tinkamos finansuoti Investicinės priemonės investicijų projekto išlaidos (įskaitant PVM): 22.1. MIS rekonstravimo darbai; 22.2. MIS tyrinėjimo ir projektavimo darbai; 22.3. melioracijos darbų techninė priežiūra; 22.4. melioracijos projektų ekspertizės išlaidos. 23. Atrenkant savivaldybes, kuriose būtų vykdomi Investicinės priemonės investicijų projektai, taikomi baseininio principo kriterijai: 23.1. upės baseino dydis, teikiant pirmenybę didesniam upės baseinui; 23.2. pabaseinių išsidėstymas, pradedant žemiausia ir problemiškiausia pagrindinės upės vieta. 24. Reikalavimai Projekto vykdytojui: 24.1. Investicinė priemonė pradedama įgyvendinti nuo Investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos; 24.2. Investicinės priemonės investicijų projektas turi būti rengiamas kadastro vietovių ribose; 24.3. kadastro vietovių, įtraukiamų į Investicinės priemonės investicijų projektą, parinkimo prioritetai: 24.3.1. artumas iki Investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos (prioritetas teikiamas arčiausiai iki Investicinės priemonės investicijų projekto teritorijos pagrindinės upės žemiausios vietos esančiai kadastrinei vietovei); 24.3.2. didesnis lėšų poreikis MIS rekonstravimo darbams; 24.3.3. didesnis blogos būklės magistralinių melioracijos griovių ilgis; 24.3.4. rekonstruotinų MIS sąsaja su gretimoje kadastro vietovėje rekonstruotais ar numatytais rekonstruoti melioracijos grioviais ir (ar) sureguliuotais upeliais (nuoseklumas); 24.4. rekonstruotinų melioracijos objektų parinkimo prioritetai: 24.4.1. didesnis melioracijos griovio ar sureguliuoto upelio bendras sausinamas plotas (vandentakio baseino dydis); 24.4.2. melioracijos objektas, surenkantis vandenį iš neveikiančios ar neefektyviai veikiančios drenažo sistemos. VII SKYRIUS PRIEMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMAS, TEIKIMAS IR VERTINIMAS 25. Ministerijos struktūrinis padalinys, atsakingas už melioracijos politikos formavimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo dienos, vadovaudamasis Taisyklėmis parengia žemės ūkio ministro įsakymo projektą dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms. Lėšos, skirtos savivaldybėms Priemonių investicijų projektams įgyvendinti, tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu. 26. Ministerija, atsižvelgdama į Taisyklių 25 punkte nurodytu įsakymu patvirtintas lėšas savivaldybėms, per 5 darbo dienas raštu informuoja Agentūrą ir Projektų vykdytojus apie Priemonės projektų pateikimo tvarką bei terminus. Jei kuri savivaldybės administracija raštu atsisako teikti Priemonės investicijų projektą, atitinkamos savivaldybių lėšos paskirstomos kitoms savivaldybėms vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis. 27. Priemonių investicijų projektus rengia ir teikia Agentūrai Projekto vykdytojai per 25 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo dėl lėšų skyrimo paskelbimo. Priemonių investicijų projektai Agentūrai teikiami dviem egzemplioriais (elektroninė laikmena ir pasirašytas popierinis variantas). Pavėluotai pateikti Priemonių investicijų projektai yra nevertinami ir finansavimas neskiriamas. 28. Jei Agentūra nustato Priemonių investicijų projekto trūkumų, per 10 darbo dienų kreipiasi į Projekto vykdytoją dėl jų ištaisymo. Projekto vykdytojas Priemonių projektą patikslina ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie nustatytus trūkumus gavimo iš Agentūros dienos. 29. Priemonių investicijų projektų skundams nagrinėti Agentūra gali sudaryti specialią komisiją ir patvirtinti jos darbo reglamentą. VIII SKYRIUS PRIEMONIŲ DARBŲ FINANSAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ UŽ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 30. Gavusi Taisyklių 27 punkte nurodytus Priemonių investicijų projektus bei Taisyklių 7 punkte nurodytą išvadą ir priėmusi sprendimą dėl finansavimo skyrimo, Agentūra su Projektų vykdytojais sudaro projektų finansavimo sutartis (toliau – Sutartis). Sutartyje apibrėžiamos Sutarties šalys, Sutarties dalykas, šalių įsipareigojimai, apmokėjimo tvarka, šalių atsakomybė ir ginčų sprendimo tvarka. Sutarties forma tvirtinama Agentūros nustatyta tvarka. 31. Agentūra užsako ir išmoka lėšas Projektų vykdytojams vadovaudamasi Bendrųjų administravimo taisyklių tvarka. Jei yra anuliuotų mokėjimų dėl netikslių banko sąskaitų duomenų, lėšos pervedamos į paskutinę Agentūrai žinomą Projekto vykdytojo banko sąskaitą, kuri buvo naudota išmokėjimams. 32. Agentūra, sudariusi Sutartį su Projekto vykdytoju, Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka, atsižvelgdama į tam tikrų metų biudžeto sąmatoje projektui įgyvendinti numatytų lėšų paskirstymą ketvirčiais, avansu užsako ir išmoka iki 60 proc. Sutartyje numatytos sumos (einamaisiais metais skirtų lėšų Priemonių investicijų projektui įgyvendinti). Įgyvendinęs Priemonių investicijų projektą, Projekto vykdytojas iki Taisyklių 34.3 papunktyje nustatyto termino Agentūrai pateikia tarpinę Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinę, deklaruodamas išlaidų pagrindimo dokumentų ir apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą už visą išmokėtą avansą bei išlaidų pagrindimo dokumentų sąrašą likusiai Priemonių investicijų projekto finansavimo sumai už faktiškai atliktus darbus. Likusią Sutartyje numatytą lėšų sumą Agentūra perveda Projekto vykdytojui pagal išlaidų pagrindimo dokumentus. 33. Priemonių investicijų projekto įgyvendinimo metu, nekeičiant Sutarties, galimas perskirstymas tarp Taisyklėse numatytų tinkamų finansuoti išlaidų, nedidinant bendros lėšų sumos, skirtos Priemonių investicijų projektui įgyvendinti einamaisiais metais. Išlaidos, nenumatytos Taisyklėse arba viršijančios nustatytą Priemonių investicijų projekto vertę, nefinansuojamos. 34. Projekto vykdytojas privalo teisės aktų nustatyta tvarka: 34.1. tvarkyti atskirą gautų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą; 34.2. naudoti lėšas pagal paskirtį, lėšų panaudojimą pagrįsti dokumentais, turinčiais juridinę galią bei patvirtinančiais faktines išlaidas, ir juos pagal poreikį pateikti Agentūrai; 34.3. Sutartyje numatytam Priemonių projekto vykdymo terminui pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 4 d., Agentūrai pateikti tarpinę Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinę; 34.4. gavęs likusią lėšų sumą, per 5 darbo dienas atsiskaityti su rangovu, paslaugų teikėju arba prekių tiekėju ir per 10 darbo dienų Agentūrai pateikti galutinę Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinę atsiskaitant už visą Priemonių investicijų projektą bei įvykdytų prekių bei paslaugų ar darbų, susijusių su Priemonių investicijų projekto įgyvendinimu, pirkimų medžiagą (apklausų pažymas, pirkimo komisijos protokolus, laimėjusiais pripažintus pasiūlymus, sudarytas sutartis ir kt.). Teikiamos viešųjų pirkimo dokumentų kopijos, susegtos į atskirą bylą ir patvirtintos Projekto vykdytojo vadovo; 34.5. Agentūrai arba Ministerijai pareikalavus, teikti kitą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus užtikrinti Priemonių investicijų projekto vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą; 34.6. nepanaudotų lėšų likutį grąžinti Agentūrai iki Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinės pateikimo dienos arba per Agentūros nustatytą terminą; 34.7. per Agentūros nustatytą terminą grąžinti lėšas, panaudotas ne pagal Sutartį / Taisykles, nurodytą paskirtį arba panaudotas nesilaikant Sutarties / Taisyklių sąlygų; 34.8. darbus ir paslaugas, kurių reikia Priemonių investicijų projektui įgyvendinti (finansuojamus pagal Taisyklių 12 ir 22 punktus), pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, neviršijant vidutinių rinkos kainų; 34.9. paskirti savivaldybės atsakingą specialistą arba pirkti paslaugą MIS rekonstravimo techninių projektų įgyvendinimo darbų techninei priežiūrai atlikti; 34.10. sudaryti sąlygas atsakingiems asmenims atlikti veiksmus, nurodytus Taisyklių 36 ir 43 punktuose; 34.11. suteikti galimybę Centro atstovams stebėti ir tikrinti MIS rekonstravimo techninių projektų darbus ir su jais susijusius dokumentus; 34.12. MIS rekonstravimo techninių projektų darbų priėmimą organizuoti vadovaujantis Melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 34.13. padidinti rekonstruotų MIS vertę ir pateikti Centrui tai įrodančius dokumentus; 34.14. užtikrinti, kad pagal Taisykles finansuojamos Priemonių investicijų projekto išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių (ES fondų ar kitų viešųjų lėšų). 35. Agentūra teikia Ministerijai Bendrųjų administravimo taisyklių XV skyriuje nustatytas ataskaitas. 36. Agentūra savo nustatyta tvarka atlieka Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinių patikrinimą vietoje, t. y. patikrina, ar Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestinėse nurodytos išlaidos yra pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais bei atliktų darbų aktais, ar darbai ir paslaugos, kurių reikia Priemonių investicijų projektui įgyvendinti, pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 37. Jeigu vertinant Išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų suvestines ar viešųjų pirkimų dokumentus kyla neaiškumų arba jiems tinkamai įvertinti trūksta informacijos, Agentūra siunčia Projekto vykdytojui paklausimą elektroniniu paštu, kuriame prašoma per Agentūros nustatytą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų terminą nuo paklausimo gavimo dienos pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Jei per Agentūros nustatytą laiką nepateikiama prašomų dokumentų ir (arba) informacijos, dokumentai vertinami pagal turimus duomenis. IX SKYRIUS VIEŠINIMAS 38. Siekdama viešo ir skaidraus lėšų panaudojimo, Agentūra skelbia informaciją apie Priemonių investicijų projektus Bendrųjų administravimo taisyklių XII skyriuje nustatyta tvarka. X SKYRIUS PRIEMONIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 39. Už skirtų lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir prisiimtus įsipareigojimus atsako Projekto vykdytojas įstatymų nustatyta tvarka. 40. Už Priemonių investicijų projekte ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs Projekto vykdytojas. 41. Už skirtų lėšų buhalterinės apskaitos organizavimą ir lėšų panaudojimą pagal paskirtį atsako Priemonių investicijų projekto vykdytojo vadovas. 42. Teisės aktų nustatyta tvarka sumažinus Priemonių investicijų projekto finansavimą, Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad būtų pasiekti Priemonių investicijų projekte numatyti pagrindiniai tikslai ir įvykdyti prisiimti įsipareigojimai, atitinkamai pagal sumažintą finansavimą. Sankcijų dydžiai už viešųjų pirkimų pažeidimus numatyti Taisyklių 3 priede. 43. Prireikus Agentūra ir (ar) Centras savo nustatyta tvarka gali atlikti užsakomąją patikrą vietoje. Projekto vykdytojas privalo leisti Agentūros ir (ar) Centro darbuotojams atlikti patikras pagal kompetenciją. 44. Už informacijos teikimą Projektų vykdytojams Priemonių investicijų projektų rengimo klausimais, Priemonių investicijų projektų priėmimą, vertinimą ir reikiamos informacijos apie Priemonių investicijų projektą teikimą Ministerijai yra atsakinga Agentūra. 45. Už Sutarčių sudarymą, lėšų išmokėjimą Projektų vykdytojams, lėšų apskaitą, lėšų panaudojimo kontrolę pagal Taisykles, informacijos apie Priemonių investicijų projekto įgyvendinimą teikimą Ministerijai atsako Agentūra. XI SKYRIUS SANKCIJŲ TAIKYMAS 46. Agentūra turi teisę sumažinti Priemonių investicijų projekto finansavimo lėšas, nutraukti Sutartį ir (arba) reikalauti grąžinti pervestas lėšas, jeigu Projekto vykdytojas nevykdo Sutartyje ir Taisyklėse numatytų įsipareigojimų: 46.1. Agentūra nedelsdama informuoja Projekto vykdytoją bei Ministeriją apie Sutarties ir Taisyklių pažeidimą, sustabdo mokėjimą. Ministerija priima sprendimą dėl Priemonių investicijų projekto finansavimo lėšų neskyrimo, nutraukimo arba sumažinimo ir apie tai informuoja Agentūrą, kuri apie priimtą sprendimą informuoja Projekto vykdytoją; 46.2. Projekto vykdytojas, gavęs Agentūros pranešimą dėl Priemonių investicijų projekto finansavimo lėšų sumažinimo, Sutarties nutraukimo ir (arba) finansavimo lėšų ar finansavimo lėšų avanso grąžinimo, privalo per pranešime nustatytą terminą įvykdyti reikalavimus ir apie įvykdymą raštu informuoti Agentūrą; 46.3. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti Sutarties ir Priemonių investicijų projekto finansavimo lėšų, jeigu jis dar negavo finansavimo lėšų ar jų dalies, arba inicijuoti Sutarties nutraukimą šalių susitarimu, jei grąžinamos visos sumokėtos lėšos. 47. Grąžintinų lėšų administravimas vykdomas Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka. 48. Sankcijų už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus dydžiai nustatyti Taisyklių 3 priede. 49. Jeigu nustatomas daugiau nei vienas Taisyklių 3 priede nurodytas viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimas, taikoma didžiausia iš galimų taikyti sankcija ir sankcijos dydis skaičiuojamas nuo finansavimo sumos konkrečiai investicijai. Jeigu pirkimas buvo skaidytas į dalis, dėl kurių buvo sudaromos atskiros sutartys, ir pažeidimas susijęs tik su konkrečia pirkimo objekto dalimi, sankcija taikoma tik dėl tos konkrečios dalies. 50. Agentūrai nustačius lėšų panaudojimą ne pagal paskirtį ar jų grobstymo atvejus, Projekto vykdytojas šiuos asignavimus grąžina į Agentūros nurodytą sąskaitą, o Agentūra į valstybės biudžetą. XII SKYRIUS SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 51. Jeigu Projekto vykdytojas nesutinka su Agentūros priimtais sprendimais, taip pat jeigu Agentūra vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, jis turi teisę apskųsti šiuos sprendimus ir veiksmus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Agentūrai arba Ministerijai, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai arba administraciniam teismui. Jeigu Projekto vykdytojas nesutinka su Ministerijos priimtais sprendimais, taip pat jeigu Ministerija vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus, jis turi teisę apskųsti šiuos sprendimus ir veiksmus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. 52. Skundams nagrinėti Agentūra ir (ar) Ministerija gali sudaryti specialią komisiją ir patvirtinti jos darbo reglamentą.


SR_ATT_NsaCyWXgIf
.xlsx
Atsisiųsti XLSX • 98KB

SR_ATT_XcYwmZZwGO
.pdf
Atsisiųsti PDF • 1.25MB

SR_ATT_fTjJbqXTXa
.docx
Atsisiųsti DOCX • 18KB

SR_ATT_GXabsjmXco
.docx
Atsisiųsti DOCX • 26KB

51 peržiūra0 komentarų

Comments


bottom of page