top of page

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ PAKEITIMAI

DRAFTJS_BLOCK_KEY:6f2p4LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS


Įsakymo pakeitimas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-738 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. balandžio 28 d. Nr. D1-126 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“: 1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nauja redakcija nedėstomas): LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 20 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 34 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.29 ir 1.30 papunkčiais: 1.Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (pridedama). 2. Į g a l i o j u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą tvirtinti pastatams atnaujinti (modernizuoti) skirtus tipinius statinių projektus.“ 1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“: 1.2.1. Pakeičiu 5.13 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.13. Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą;“. 1.2.2. Pakeičiu 5.39 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.39. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;“. 1.2.3. Pakeičiu 7.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip: „7.4.1. savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės vyriausiojo architekto) pritarimo projektiniams pasiūlymams (jei jie parengti) kopiją; projektinius pasiūlymus (kai jie parengti), kuriems pritarė savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas, kai projektinius pasiūlymus rengė kitas projektuotojas);“. 1.2.4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip: „27. Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį [5.25], turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių [5.1], statinio architektūros [5.1], aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos [5.1], asmenų su negalia dalyvumas [5.13] ir paskirties reikalavimus.“ 1.2.5. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip: VI SKYRIUS PROJEKTO PASIRAŠYMAS, ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, ATIDAVIMAS STATYTOJUI. PROJEKTO KEITIMAI. PROJEKTO SAUGOJIMAS“. 1.2.6. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip: „41. Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas projektas (jei numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje), projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius, projekto dalių sprendinių skaičiavimų, pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimaliosios raiškos reikalavimas, maksimalus rinkmenos dydis, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai, kiti reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [5.39]. Projekto dalių sprendinių skaičiavimai ir BEOS projekto sprendinių skaičiavimai statytojui perduodami įrašyti į kompiuterinę laikmeną. Statytojas elektroniniais parašais pasirašytą projektą, jei jis buvo parengtas statytojui, ar kompiuterinę laikmeną su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija (‑omis) ir projektinius pasiūlymus (jei parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui [5.32]. Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises [5.10]. Statytojas be projektuotojo sutikimo projektą gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.“ 1.2.7. Pakeičiu 42 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą [5.39], turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naujo statybą leidžiančio dokumento neprivaloma [5.39], taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai). Naujos (-ų) laidos (-ų) projektų ar projekto sprendinių dokumento neprivaloma rengti, jei: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys nuo projekto skiriasi iki 5 procentų,; pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m, hidrotechnikos statinių, skirtų reguliuoti vandens lygį ir (ar) praleisti perteklinį vandens debitą arba apsaugai nuo potvynių, – iki 0,02 m, kiti statinio matmenys – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba pažeidžiami norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; pastatų ir inžinerinių statinių vieta žemės sklype (teritorijoje) skiriasi iki 1 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami norminiai atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų arba norminiai atstumai iki kitų statinių ir nėra tokių statinių savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų; koreguojami kiti trečiųjų asmenų teisių ir pagrįstų interesų nepažeidžiantys nukrypimai – su sąlyga, kad norint tame pačiame užbaigtame statinyje atlikti statybos darbus, būtinus šiems nukrypimams ištaisyti, nereikia gauti statybą leidžiančio dokumento.“ 1.2.8. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip: „50. Projektuotojas elektroniniais parašais pasirašytą projektą arba kompiuterines laikmenas su įrašytu ir privalančių pasirašyti asmenų [5.1] elektroniniais parašais pasirašytu projektu (kai jis (jie) lieka pas projektuotoją (žr. reglamento 41 p.)) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro [5.32] nustatyta tvarka nuolat. Statytojas elektroniniais parašais pasirašytą projektą, kai jis buvo parengtas statytojui, ar kompiuterinę laikmeną su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija (-omis) ir projektinius pasiūlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui [5.32].“ 1.2.9. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip: „51. Tipinis statinio projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas reglamento nustatyta tvarka. Statytojui (tipinio projekto užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta tipinio statinio projekto kopija skaičius. Elektroniniais parašais pasirašytas tipinis statinio projektas saugomas reglamento 50 punkte nustatyta tvarka.“ 1.2.10. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip: „60. Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau šiame skyriuje – statytojas) savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės vyriausiajam architektui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą: reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies; Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje (išskyrus reglamento 7.2 papunktyje nurodytus atvejus, kai projektiniai pasiūlymai nerengiami) nustatytais atvejais. Šis reikalavimas taikomas, kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas, rengiant naujų statinių, rekonstruojamų statinių ar statinių dalių projektinius pasiūlymus, taip pat statinių ar jų dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus. Reglamento 7.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai projektiniai pasiūlymai nerengiami, apie planuojamą statybą statytojas informuoja visuomenę per 5 darbo dienas nuo techninės užduoties pasirašymo dienos, – įrengia reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantį stendą. Stende pateikiama reglamento 61.1, 61.3, 61.5 papunkčiuose nurodyta informacija ir statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, 61 punkte nurodyti duomenys apie statinius ar jų dalis, statytojo įgaliojimas raštu pateikti prašymą (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo). Prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatau.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai, suformuojami pagal [5.39] nurodytus reikalavimus, nurodomas skelbimo apie ketinimą įrengti inžinerinę infrastruktūrą numeris, kai Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo [5.14] nustatytais atvejais privaloma Ryšių reguliavimo tarnybai teikti informaciją apie numatomą elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbų pradžią. Kompiuterinėje laikmenoje DOCX, ODT, XLSX, ODS, PDF, TIF, JPG, PNG formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas.“ 1.2.11. Pakeičiu 61 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas) pateiktą statytojo prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus privalomus dokumentus, nurodytus šio reglamento 13 priedo 9 punkte, patikrina ir per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos paskelbia IS „Infostatyba“ arba atmeta informuodamas statytoją apie trūkstamus dokumentus.“ 1.2.12. Pakeičiu 61 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbia (arba jame pateikia nuorodą į atitinkamą svetainės skiltį) projektinius pasiūlymus ir pranešimą. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti keliuose žemės sklypuose, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame punkte išvardinta informacija ir šią informaciją Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnyje nurodytais atvejais per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema) arba registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo (-ų) ir kaimyninių [5.22] žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažesnio kaip 0,5 kv. m ploto), kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, nurodytos stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama gerai matomoje vietoje (statybos sklypo ar teritorijos dalyje, besiribojančioje su statybos sklypo adrese nurodyta gatve), kad būtų užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne trumpiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus, – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio (prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar skelbimų lentoje pastato viduje, ar pan.) ir laikoma ne trumpiau kaip 10 darbo dienų.“ 1.2.13. Pakeičiu 62 punkto antrąją pastraipą iki dvitaškio ir ją išdėstau taip: „Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:“. 1.2.14. Pakeičiu 652 punktą ir jį išdėstau taip: „652. Jei visuomenės supažindinimui su parengtais projektiniais pasiūlymais organizuojamas  ne vienas, o keli susirinkimai, apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą  savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas) paskelbia ir informuoja reglamento 61 punkte nustatyta tvarka. Visi vieši susirinkimai organizuojami šiame reglamento skyriuje nustatyta tvarka, įskaitant ir 61.5 papunktyje visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais nurodytą terminą.“ 1.2.15. Papildau 671 punktu: „671. Jei savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, tikrindamas projektinius pasiūlymus, nustato, kad gali būti pažeisti esminiai statinio architektūros reikalavimai, nurodyti Statybos įstatymo [8.3] 5 straipsnio 1 dalyje, tai per IS „Infostatyba“ inicijuoja kreipimąsi į regioninę architektūros tarybą, jei konkrečiu atveju reikia išvados, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną priima sprendimą savivaldybės administracijai skirto projektinių pasiūlymų tikrinimo terminą pratęsti 20 darbo dienų ir prašo regioninės architektūros tarybos įvertinti ir pateikti išvadą, ar statinio projektas atitinka Statybos įstatymo [8.3] 5 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Apie savivaldybės administracijai skirto statinio projekto tikrinimo termino pratęsimą per IS „Infostatyba“ informuojamas prašymo pateikėjas.“ 1.2.16. Pakeičiu 681 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip: „Norėdamas nuotoliniu būdu surengti viešą susirinkimą esant jau pradėtoms visuomenės informavimo procedūroms, statytojas turi savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) pateikti transliacijos nuorodą, iš naujo paskelbti ją stende ar (ir) išsiųsti registruotais laiškais. Meras (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pranešimą su transliacijos nuoroda kartu su projektiniais pasiūlymais iš naujo paskelbia savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje. Savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje paskelbtame pranešime, stende ar (ir) registruotuose laiškuose turi būti nurodyta, kad dėl ekstremaliosios situacijos uždraudus renginius uždarose patalpose yra keičiamas įprastas viešinimo būdas į nuotolinį ir dėl to viešinimas pratęsiamas mažiausiai tiek darbo dienų, kiek buvo viešinama iki transliacijos nuorodos pateikimo.“ 1.2.17. Pakeičiu 69.5 papunktį ir jį išdėstau taip: „69.5. statinių, kurie turi būti pritaikomi individualiesiems asmenų su negalia pagalbos poreikiams (pagal STR 2.03.01:2019 [5.28] 1 priedą) ir kurių statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Jei projektai susideda iš atskirų dalių, atliekama projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ir susisiekimo dalių ekspertizė, patikrinama, ar projekto dalių sprendiniai atitinka statinių pritaikymo individualiesiems asmenų su negalia pagalbos poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13], išvados pateikiamos dalinės projekto ekspertizės akte. Jei projektuose nėra minėtųjų projekto dalių, patikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka statinių pritaikymo individualiesiems asmenų su negalia pagalbos poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13], ir išduodamas bendrosios projekto ekspertizės aktas.“ 1.2.18. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip: „72. Statinio ekspertizė privalomai atliekama Statybos įstatymo [5.1] 34 straipsnyje nurodytais atvejais. Statinio ekspertizė atliekama viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą arba statinių naudojimo priežiūrą, iniciatyva, Statybos įstatymo 34 straipsnio 4 ir 41 dalyse nustatytais atvejais. Pakeitus neesminius projekto, kuriam gautas statybą leidžiantis dokumentas, sprendinius, kuriais įgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai, privaloma atlikti pakeistų projektų laidų naują ekspertizę reglamento 69.5 papunktyje nurodyta tvarka.“ 1.2.19. Pakeičiu 75.3 papunktį ir jį išdėstau taip: „75.3. statinių pritaikymo individualiesiems asmenų su negalia pagalbos poreikiams reikalavimus [5.1], [5.13] (naujos statybos, rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto atvejais);“ 1.2.20. Papildau 1201 punktu: „1201. Pakartotinai atlikus projekto (statinio) bendrąsias ir (ar) projekto (statinio) dalines ekspertizes, elektroniniais parašais pasirašytus jų aktus ekspertai paskelbia IS „Infostatyba“.“ 1.2.21. Pakeičiu 122.1 papunktį ir jį išdėstau taip: „122.1. parinkti projekto ekspertizės rangovą savo nuožiūra arba konkurso būdu [5.5], sudaryti su pasirinktu ekspertizės rangovu sutartį, pateikti jam kompiuterinę laikmeną su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija (minimaliosios raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – JPG, GIF, TIF, PNG, RTF, PDF,) ir kompiuterinę laikmeną su įrašytais projekto dalių sprendinių skaičiavimais projekto ekspertizei atlikti;“. 1.2.22. Pakeičiu 8 priedą: 1.2.22.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: „4. Statytojui pageidaujant, daugiabučio gyvenamojo namo techninis projektas gali būti rengiamas su nebaigta daugiabučio gyvenamojo namo apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad daugiabučiame gyvenamajame name turi būti įstatyti langai, išorinės palangės ir įėjimų į patalpas (išskyrus į butų kambarius) durys; patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, atitvarų paviršius parengtas baigiamajam apdailos procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.); patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, įrengti pagrindai grindų dangoms; įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos; butuose vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų (prietaisų, kai jie įrengiami); užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.“ 1.2.22.2. Papildau 41 punktu: „41. Statytojui pageidaujant, prekybos paskirties pastatų techninis projektas gali būti rengiamas su nebaigta prekybos paskirties pastato apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad prekybos paskirties pastate (patalpoje) turi būti įstatyti langai ir įėjimų į patalpas durys; patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, įrengti pagrindai grindų dangoms; įrengtos visos laikančiosios konstrukcijos; įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos; įgyvendinti projekte numatyti žmonių evakuacijos sprendiniai; įgyvendinti projekte numatyti žmonėms su negalia sprendiniai; užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.“ 1.2.22.3. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip: „41. Statytojui pageidaujant, prekybos paskirties pastatų techninis projektas gali būti rengiamas su nebaigta prekybos paskirties pastato apdaila. Tokiu atveju techniniame projekte nurodoma, kad prekybos paskirties pastate (patalpoje) turi būti įstatyti langai ir įėjimų į patalpas durys; patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailos, įrengti pagrindai grindų dangoms; įrengtos visos laikančiosios konstrukcijos; įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos; įgyvendinti projekte numatyti žmonių evakuacijos sprendiniai; įgyvendinti projekte numatyti asmenims su negalia sprendiniai; užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila.“ 1.2.22.4. Pakeičiu 5.3.12 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.3.12. universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių sprendinių aprašymas;“. 1.2.22.5. Pakeičiu 5.4.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.4.2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) įforminimui [5.34], pvz., dokumentai patvirtinti elektroniniais parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius ir t. t.;“. 1.2.22.6. Pakeičiu 7.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „7.4.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000), kuriame nurodoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai, inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;“. 1.2.22.7. Pakeičiu 8.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: „8.1.7. universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai;“. 1.2.22.8. Pakeičiu 8.4.1.2 papunktį ir išdėstau taip: „8.4.1.2. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia, saugos ir kitais reikalavimais;“. 1.2.22.9. Pakeičiu 16.1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip: „16.1.2.8. projektinių sprendinių atitiktį universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams;“. 1.2.23. Pakeičiu 11 priedo 13 punktą ir jį išdėstau taip: „13. Projektas įforminamas, komplektuojamas LST 1516:2015 [5.34] ir projektavimo darbų rangos sutartyje nustatyta tvarka. Statytojui perduodamos trys kompiuterinės laikmenos su įrašytomis elektroniniu parašu pasirašytomis projekto kopijomis. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos projekto bendroji, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys. Daugiau statytojui perduodamų projekto kopijų gali būti numatyta projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai statytojui neteikiami.“ 1.2.24. Pakeičiu 13 priedą: 1.2.24.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: „11. Statytojas projektinių pasiūlymų rengimo užduotį kartu su šio priedo 9 punkte nurodytais dokumentais teikia derinti savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės vyriausiajam architektui).“ 1.2.24.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip: „12. Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas), gavęs projektinių pasiūlymų rengimo užduoties projektą, įvertina jo atitiktį šio priedo 10 ir 11 punkto reikalavimams.“ 1.2.24.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: 13. Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas), atsižvelgdamas į konkretų atvejį (situaciją), numatomą statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje gali nurodyti numatomų statinių aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą ir kitus parametrus.“ 1.2.24.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 14. Savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės vyriausiasis architektas), vadovaudamasis Statybos įstatymo [5.1] ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų nustatytais reikalavimais, įvertina projektinių pasiūlymų rengimo užduoties projektą, jei reikia, nurodo pastatų ir (ar) statinių aukštį, žemės sklypo užstatymo tankį, galimą užstatymo tipą, kitus parametrus ir per 5 darbo dienas jam pritaria (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) arba raštu praneša statytojui priežastis, dėl ko nepritaria.“ 1.2.24.5. Pakeičiu 19 priedo 1 lentelės 5.3.12 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.3.12 universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių sprendinių aprašymas A“. 1.2.24.6. Pakeičiu 19 priedo 3 lentelės 8.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip: „8.1.7 universalaus dizaino asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai A“. 1.2.24.7. Pakeičiu 19 priedo 5 lentelės 16.1.2.8 papunktį ir jį išdėstau taip: „16.1.2.8 duomenys apie projektinių sprendinių atitiktį universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams A“. 2. N u s t a t a u, kad: 2.1. Šio įsakymo 1.2.22.2 papunktis įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.; 2.2. šio įsakymo 1.2.12 ir 1.2.15 papunkčiai įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.; 2.3. šio įsakymo 1.2.1, 1.2.17, 1.2.19, 1.2.22.3, 1.2.22.4, 1.2.22.6, 1.2.22.7, 1.2.22.8, 1.2.22.9, 1.2.24.5, 1.2.24.6, 1.2.22.7 papunkčiai įsigalioja 2024 m. sausio 1 d. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

634 peržiūros0 komentarų

Commentaires


bottom of page