top of page

STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PAKEITIMAI

Įsakymo pakeitimas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-848 „DĖL statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. balandžio 28 d. Nr. D1-127 Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ (statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nauja redakcija nedėstomas): 1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 76 ir 90 dalimis, 8 straipsnio 5 dalimi, 35 straipsnio 2 dalimi, 36 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.15, 1.16, 1.30 papunkčiais: T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (pridedama).“ 1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“: 1.2.1. Pakeičiu 1.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.4.2. statinio statybos techninės priežiūros privalomumą (išskyrus atvejus, kai statinių statyba vykdoma ūkio būdu), kai statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis:“. 1.2.2. Pakeičiu 3.24 papunktį ir jį išdėstau taip: „3.24. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“;“. 1.2.3. Pripažįstu netekusiu galios 3.25 papunktį. 1.2.4. Pakeičiu 3.46 papunktį ir jį išdėstau taip: „3.46. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“;“. 1.2.5. Papildau 3.52 ir 3.53 papunkčiais: „3.52. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą; 3.53. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą.“ 1.2.6. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: „4. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka sąvokas, pateiktas Statybos įstatyme [3.1], Kelių įstatyme [3.6], Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme [3.7], Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme [3.10], Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme [3.11], Geležinkelių transporto kodekse [3.8], Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme [3.20], 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB [3.17], STR 1.02.01:2017 [3.28]. Toliau pateikiamos tik tiesiogiai susijusių su šiuo Reglamentu sąvokų apibrėžtys:“. 1.2.7. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip: „5.4. Statybos darbų žurnalą (Reglamento 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir kai pagal Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį privaloma statinio statybos techninė priežiūra.“ 1.2.8. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip: „16. Pastatų ir inžinerinių statinių, priskirtų prie I grupės nesudėtingųjų statinių, statybai, taip pat, kai statyba vykdoma ūkio būdu, neprivaloma skirti (samdyti) statinio statybos vadovą [3.1].“ 1.2.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: „23. Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą [3.10, 3.46], gaisrinę saugą [3.9] ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei ir statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos [3.1].“ 1.2.10. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip: „24. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus ir metodus, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu [3.46].“ 1.2.11. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip: „25. Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų [3.1] teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.“ 1.2.12. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: „26. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais [3.28], darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimais statybvietėse [3.46].“ 1.2.13. Pripažįstu netekusiu galios 32.2 papunktį. 1.2.14. Pakeičiu 36.12 papunktį ir jį išdėstau taip: „36.12. užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą [3.46], gaisrinę saugą [3.9], aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų [3.1];“. 1.2.15. Pakeičiu 36.19 papunktį ir jį išdėstau taip: „36.19. kartu su bendrosios statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovu) (Reglamento VII skyrius) derinti potencialiai pavojingų įrenginių atitikties vertinimo, techninės būklės tikrinimo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose ir subjektuose [3.11, 3.24];“. 1.2.16. Pakeičiu 79.2 papunktį ir jį išdėstau taip: „79.2. statinio projektuotojo nebėra (projektavimo įmonės (juridinio asmens) veikla pasibaigusi) arba joje nebedirba statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, turintis teisę [3.29, 3.36] vadovauti atitinkamai veiklai;“. 1.2.17. Pakeičiu 79.3 papunktį ir jį išdėstau taip: „79.3. statinio projektuotojas fizinis asmuo jau nesiverčia projektavimo veikla, neturi šios veiklos verslo liudijimo ar statinio projekto vadovo atestato ar teisės [3.29, 3.36] vadovauti atitinkamai veiklai arba yra miręs;“. 1.2.18. Papildau 79.4 ir 79.5 papunkčiais: „79.4. statinio projektuotojas atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme [3.2], Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme [3.52] ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme [3.53] nustatytus tiekėjo pašalinimo pagrindus; 79.5. statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus.“ 1.2.19. Papildau 791 papunkčiu: „791. Statytojas (užsakovas) turi teisę nutraukti statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, jeigu statinio projektuotojas nevykdo ar pažeidžia statinio projekto vykdymo priežiūros reikalavimus.“ 1.2.20. Pakeičiu 92.3 papunktį ir jį išdėstau taip: „92.3. pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje);“. 1.2.21. Papildau 92.31 papunkčiu: „92.31. teikti paaiškinimus (jeigu reikia) statybos užbaigimo procedūros metu;“. 1.2.22. Pakeičiu 3 priedo III skyriaus „Statybos darbų technologijos projekto sudėtis“ 1.1.15 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.1.15. darbų, susijusių su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėje sąrašas [3.46];“. 1.2.23. Pakeičiu 3 priedo III skyrių „Statybos darbų technologijos projekto sudėtis“: 1.2.23.1. Pakeičiu 1.1.16 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.1.16. saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklai, signalizacijos ir ryšių priemonės;“. 1.2.23.2. Pakeičiu 1.1.18 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.1.18. kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės;“. 1.2.23.3. Pakeičiu 1.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.4.3. bokštinių kėlimo kranų kelių pjūviai, bėgių kelių atstumas nuo statomų statinių;“. 1.2.23.4. Pakeičiu 1.4.7 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.4.7. kėlimo kranų darbo zonų ženklinimo fragmentai;“. 1.2.23.5. Pakeičiu 1.4.8 papunktį ir jį išdėstau taip: „1.4.8. kėlimo kranų bėgių kelių aptvėrimo fragmentai;“. 1.2.24. Pakeičiu 4 priedą Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą: 1.2.24.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: „1. Statybos darbų žurnalas (toliau – Žurnalas) yra privalomasis statybos darbų vykdymo dokumentas, kuriame aprašoma statinio statybos darbų eiga, atliktų statybos darbų kokybė, atskirų darbų perdavimas statytojui (užsakovui). Žurnalą privaloma pildyti, kai statyba finansuojama valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir kai pagal Statybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalį privaloma statinio statybos techninė priežiūra.“ 1.2.24.2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: „14. Asmenys, turintys teisę kontroliuoti statinio statybą (bendrosios statinio statybos ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, statinio projekto ar jo dalies vykdymo priežiūros vadovai, statybos valstybinės priežiūros bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovai), statinio saugos ir sveikatos koordinatoriai privalo įrašyti savo sprendimus, pastabas ar reikalavimus atitinkamose Žurnalo formose.“ 1.2.24.3. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip: „28. Žurnalo VII skyriuje pateiktos formos F-57–F-60.“ 2. Nustatau: 2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pradėti statybos darbai, apie kurių pradžią teisės aktų nustatyta tvarka pranešta iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, atliekami pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusias įsakymo nuostatas. 2.2. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas

1 030 peržiūrų0 komentarų

Comments


bottom of page